Ar taip nebūna?

Aš tikiu, kad Dievas, lygiai kaip ir mes, sielojasi dėl to, kas įvyko. Tačiau mes patys metai iš metų vijome Dievą lauk iš mūsų mokyklų, iš mūsų valdžios, iš mūsų gyvenimo.

Mylėkite visus žmones

Biblijoje parašyta: Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero (Rom 12, 9).

Būkite pripildyti Dvasios

Jėzus pasakė mums: Jūs – pasaulio šviesa […]. Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje (Mt 5, 14. 16).

Tikėjimas – vadovas į laimę

Vieni tikisi ją rasti turtuose bei malonumuose, kiti — galioje ir garbėje, dar kiti — meilėje ir draugystėje ar darbe, moksle, kūryboje. Dievą tikintys žmonės laimės ieško bendraudami su Dievu ir ją randa jo meilėje.

Kodėl galime tikėti?

Mes ateiname iš daug toliau nei iš savo tėvų. Mes ateiname iš Dievo, kuriame yra visa dangaus ir žemės Laimė, ir mūsų Laukia amžina, beribė Jo palaima. 0 dabar gyvename žemėje.

Jėzus Kristus – Kančia ir mirtis

Štai keliaujame j Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams; jie pasmerks Jį mirti ir atiduos pagonims, o tie išjuoks Jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, bet po trijų dienų Jis pri­sikels

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.