Sutvirtinimo

Sakramentas

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Grupė Sutvirtinimo sakramentui 2024 metams bus sudaroma 2023 metais rugsėjo mėnesį. Grupėje tikintieji turės turėti ne mažiau kaip 13 m. amžiaus.

Šv. Dvasios - Tvirtumo Dovana

(žr. Gal 5, 22-23)
Popiežiaus Pranciškaus katechezė, paskelbta 2014 m. balandžio mėn. 25 d. Vatikane.
Pastarosiose katechezėse apmąstėme tris pirmąsias Šventosios Dvasios dovanas: išmintį, supratimą ir patarimą. Šiandien pasvarstykime, ką daro Viešpats: jis visuomet ateina mūsų palaikyti silpnume ir daro tai per ypatingą dovaną – tvirtumo dovaną.

Vienas Jėzaus palyginimas padeda mums
suvokti šios dovanos svarbą

Sėjėjas išsirengia sėti; tačiau ne visi jo pasėti grūdai duoda vaisių. Nukritusius pakelėje sulesa paukščiai; į uolėtą dirvą ir tarp krūmokšnių nukritę grūdai sudygsta, tačiau daigus greitai nudegina saulė arba užgožia erškėčiai. Tiktai tai, kas krinta į gerą dirvą, gali augti ir nešti vaisių (plg. Mk 4, 3–9; Mt 13, 3–9; Lk 8, 4–8). Kaip pats Jėzus paaiškino savo mokiniams, šis sėjėjas – tai Tėvas, gausiai sėjantis savo Žodžio grūdus. Tačiau pasėta sėkla dažnai krinta į mūsų širdies sausrą, ir netgi tuomet, kai ji priimama, išlieka rizika, jog liks nevaisinga. Tačiau per tvirtumo dovaną Šventoji Dvasia išlaisvina mūsų širdies dirvą, išlaisvina ją nuo sąstingio, netikrumo ir baimių, kurios gali jai trukdyti, – kad Viešpaties žodis galėtų būti įgyvendintas autentiškai ir su džiaugsmu. Tvirtumo dovana yra tikra pagalba, ji mus sustiprina ir išlaisvina nuo daugybės kliūčių.
Yra taip pat sunkių momentų ir ekstremalių situacijų, kai tvirtumo dovana reiškiasi ypatingu, pavyzdiniu būdu. Taip atsitinka tiems, kurie susiduria su ypač sunkiomis ir skausmingomis situacijomis, sukrečiančiomis jų ir mylimų žmonių gyvenimus. Bažnyčia spindi liudijimu daugybės brolių ir seserų, kurie neabejodami atidavė savo gyvybę siekdami išlikti ištikimi Viešpačiui ir jo Evangelijai.

Krikščionio
tikėjimo liudijimas

Net ir šiandien netrūksta krikščionių, kurie daugelyje pasaulio vietų nesiliauja šventę ir liudiję savo tikėjimo su giliu įsitikinimu ir Dvasios giedrumu ir atsilaiko netgi tuomet, kai žino, jog tai gali jiems labai daug kainuoti. Visi pažįstame žmonių, išgyvenusių sudėtingų situacijų ir didelių kančių. Pagalvokime apie tuos vyrus, apie tas moteris, sunkiai gyvenančius, kovojančius, kad galėtų išmaitinti šeimas, auklėti savo vaikus: jie daro visa tai, nes tvirtumo dvasia jiems padeda.

Kiek daug vyrų ir moterų – nežinome jų vardų – daro garbę mūsų žmonėms, daro garbę Bažnyčiai, nes jie yra tvirti: tvirti žengdami pirmyn gyvenime, šeimoje, darbe, tikėjime. Šie mūsų broliai ir seserys yra šventieji, kasdienos šventieji, tarp mūsų esantys slapti šventieji: tvirtumo dovana leidžia jiems vykdyti asmenines, taip pat tėvų, motinų, brolių, seserų, piliečių pareigas. Turime jų daugybę! Padėkokime Viešpačiui už tuos krikščionis, gyvenančius slaptu šventumu: juose esanti Šventoji Dvasia juos veda pirmyn! Mums bus naudinga pagalvoti apie tuos žmones: jei jie daro visa tai, jei jie gali tai daryti, kodėl aš negaliu? Taip pat bus gera paprašyti Viešpaties, kad jis duotų mums tvirtumo dovaną.

Nereikia manyti, kad tvirtumo dovana yra būtina tik kai kuriomis progomis ar ypatingomis situacijomis. Ši dovana turi duoti toną mūsų krikščioniškajai egzistencijai įprastinėje gyvenimo kasdienybėje. Kaip sakiau, turime būti tvirti kiekvieną savo gyvenimo dieną, mums reikia to tvirtumo, kad žengtume pirmyn savo gyvenime, savo šeimoje, savo tikėjime.
 
Apaštalas Paulius pasakė žodžius, kuriuos mums bus naudinga išgirsti: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13). Kai susiduriame su kasdieniu gyvenimu, kai kyla sunkumų, prisiminkime šiuos žodžius: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“ Viešpats visuomet mus stiprina, jis niekuomet neleidžia, kad stiprybės pritrūktų. Viešpats nebando mūsų viršydamas mūsų galimybes. Jis visuomet su mumis. „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“
 
Brangūs bičiuliai, kartais mes galime būti gundomi pasiduoti tingumui ar dar blogiau – nusivylimui, ypač susidūrę su sunkumais ir gyvenimo išbandymais. Šiais atvejais nenuleiskime rankų, šaukimės Šventosios Dvasios, kad per tvirtumo dovaną ji pakylėtų mūsų širdį ir suteiktų naujos tvirtybės bei entuziazmo mūsų gyvenimui, mums sekant Jėzų.

Klausimai.

1.Kas yra Šv. Dvasios tvirtumo dovana?
Atsakymas: Šv. Dvasios tvirtumo dovana sustiprina tikėjimą nepalūžti gyvenime patyrus sunkumus, skausmą ar netektį.
 
2. Ar Šv. Dvasios Tvirtumo Dovana veikia mumyse tik kai mums sunku?
Atsakymas: Ne, Šv. Dvasios Tvirtumo dovana reiškiasi mumyse kiekviename gyvenimo žingsnyje ne tik kai mums sunku, bet kai esame laimingi dalindamiesi laime su kitais.
 
3. Ką gauname su Šv. Dvasios Tvirtumo Dovana?
Atsakymas. Džiaugtis gyvenimu, priimti iššūkius, nebijoti dalintis su kitais tikėjimo džiaugsmu.

Iš katekizmo išmokstama:

1. Dieviškosios dorybės. psl.8 (Ne visuose katekizmuose yra, tai pateikiu juos čia: yra trys Dieviškos dorybės Tikėjimas, Viltis, Meilė)
2. Pavojingiausios ydos. psl.7
3. Kas yra Šv. Mišios? psl.32

Kviečiu visus, kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sakramentui Lukšių Šv. Juozapo parapijoje, šiuos klausimus ir iš katekizmo „Bendrasias maldas” atsiskaityti pas kleboną iki 2024 m. kovo mėn.10 d.

Kurie neturite katekizmo, galite atsidaryti Lukšių parapijos tinklapyje Sakramentai>Sutvirtinimo Sakramentas. Slinkite iki apačios. Arba spauskite ČIA

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.