Pakopos, vedančios į laimę 2

Būkite pripildyti Dvasios
Žmonės, išjudinę pasaulį, buvo pripildyti Dvasios. Pripildyti Dvasios mokiniai „apvertė pasaulį aukštyn kojomis“. Dvasios pripildyti reformatoriai uždegė dvasinę ugnį, kuri suliepsnojo Reformacija. Dvasios pripildyti Džonas ir Čarlzas Vesliai, pradėję savo veiklą nuo Oksfordo universiteto ir pasiekę visus šalies kampelius, išgelbėjo Anglijos tautą nuo moralinio ir politinio žlugimo. Dvasios pripildyti Evangelijos skelbėjai nušvietė Amerikos kalnus ir prerijas tikro tikėjimo liepsnomis. Dvasios pripildyti D. L. Mudis (D. L. Moody, XIX a. amerikiečių evangelistas – red. past.) ir Aira D. Senkis (Ira David Sankey, giesmių kūrėjas ir atlikėjas, ilgus metus bendradarbiavo su D. L. Moody evangelizacinėse kampanijose – red. past.) pažadino iš dvasinio letargo du kontinentus. Dievo Dvasios pripildyti žmonės yra pakėlę civilizacijos lygį, pakeitę ištisų tautų gyvenimo eigą ir nušvietę istorijos puslapius.
Šiai kartai, taip linkusiai į alkoholizmą ir perdėtą malonumų ieškojimą, Biblija sako: Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios (Ef 5, 18).
 
Stenkitės savo gyvenime išauginti Dvasios vaisių
Biblija sako: Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas (Gal 5, 22–23).
Jūs sakote: „Nepajėgiu tokio vaisiaus išauginti. Man neįmanoma tai padaryti.“ Sutinku su tuo! Jūs negalite to padaryti savo paties jėga. Šventasis Raštas sako: Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kai Dievo Dvasia gyvens jumyse, Ji išaugins tą vaisių. Jums reikia tik nuoširdžiu pasišventimu ir pasidavimu išpurenti savo širdies dirvą, kad Dvasia rastų palankią terpę išauginti tai, ką Ji nori.
 
Jūsų sode gali augti vaismedis, bet jei žemė nebus tręšiama ir nebus rūpestingai naikinami kenkėjai, jis neneš gausaus vaisiaus.
Jei esame krikščionys, savyje turime Dievo Dvasią. Tad mūsų pareiga – neduoti vietos nuodėmei, kad Dvasia galėtų mumyse išauginti savo vaisių.
 
Gerai pažinkite Bibliją
Kaip krikščionys, mes turime tiktai vieną autoritetą, vieną kompasą – Dievo žodį.
Abraomas Linkolnas (Abraham Lincoln, 1809–1865; 16-asis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas – red. past.) laiške draugui rašė: „Turiu didelės naudos skaitydamas Bibliją. Imk viską iš šios knygos, ką gali suprasti, vadovaudamasis protu, o likusią dalį priimk tikėjimu, ir tu gyvensi bei mirsi būdamas geresnis žmogus.“
 
Daug žymių žmonių yra laikę Bibliją savo svarbiausia knyga ir patikimu vadovu. Pradėkite dieną su Biblija ir vakare leiskite Dievo žodžiui atskleisti jums savo išmintį. Dievo žodis tebūna tas tvirtas pagrindas, ant kurio statote savo viltį. Ji tebūna Gyvybės Duona, kuria maitinasi jūsų dvasia. Ji tebūna Dvasios kardas, iškertantis pikta iš jūsų gyvenimo ir formuojantis jus pagal Kristaus paveikslą bei panašumą.
 
Liudykite Kristų
Jėzus pasakė mums: Jūs – pasaulio šviesa […]. Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje (Mt 5, 14. 16). Vienas ištikimas liudytojas vertas tūkstančio tylinčių krikščionybės išpažinėjų.
 
Tomas Elenas, garsus Škotijos pamokslininkas, atsigręžė į Kristų juodaodžiui kareiviui giedant: „Ar buvai ten, kur jie kryžiavo mano Viešpatį?“ Jis sakė, kad jį paveikė ne giesmė ir ne balsas, bet kareivio nusiteikimas giedant. Buvo kažkas ypatinga jo giedojime ir jo veido išraiškoje. Tas „kažkas“ pasmerkė Tomo Eleno nedorą gyvenimą ir nukreipė jį į Išganytoją.
Kai liudijame savo tikėjimą, tada jis auga. Jei norime neprarasti tikėjimo, turime dalytis juo su kitais, turime liudyti!
 
Suvokite Dievo artumą
Jėzus pasakė: Štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). Atsiminkite, kad Kristus visada yra arti jūsų. Nekalbėkite nieko tokio, ko nenorėtumėte sakyti Jo artume. Nedarykite nieko, ko nedarytumėte Jo artybėje. Neikite niekur, kur neitumėte su Juo. Jis yra su jumis ne vien tam, kad jus teistų ir smerktų; Jis yra šalia jūsų, kad paguostų, apgintų, vedžiotų, padrąsintų, stiprintų, apvalytų ir jums padėtų. Jis bus su jumis ne tik iki „pasaulio pabaigos“, bet ir „per amžių amžius“. Jėzus bus su jumis visą amžinybę.
 
Įpraskite melstis
Jėzus pasakė palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti (Lk 18, 1). Kita proga Jėzus mokė savo sekėjus: […] melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins (Mt 6, 6). Malda nėra vien prašymas, ji yra ir Dievo liepimų klausymas.
 
Teologas Frankas Laubachas sakė: „Aukščiausio lygio malda – tai dviejų pokalbis, ir man svarbiausia yra klausytis, ką Dievas man sako.“
Žinomi pasaulyje krikščionys turėjo nustatytas maldos valandas. Džonas Veslis keldavosi ketvirtą valandą ryto ir pradėdavo dieną malda, paskui vieną valandą tyrinėdavo Bibliją.
Siūlyčiau jums turėti nustatytą laiką bendrauti su Dievu. Paskirkite susitikimą su Juo ir laiku būkite vietoje. Jūs niekada nesigailėsite tokio įpročio, nes daug gali karšta teisiojo malda (Jok 5, 16).
 
Lavinkite potraukį dvasiniams dalykams
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti (Mt 5, 6).
Dvasinį skonį, kaip ir fizinį, galima išlavinti. Aš nemėgau jogurto, bet man sakė, kad jį valgyti sveika. Stengiausi jį pamėgti, ir dabar jis man labai patinka.
Iš pradžių nebus lengva kasdien skaityti Bibliją, liudyti ir melstis. Bet kai patirsite jėgą, kuri ateina per šias malonės priemones, tada visa tai pasidarys jūsų kasdienybės dalimi, panašiai kaip kvėpavimas ir valgymas. Šie dalykai kaip tik ir teikia sielai jėgos.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.