Lukšių Šv. Juozapo parapija

EUCHARISTIJA

Trečia Pamokėlė

Mieli vaikai
 
Iš praėjusių pamokėlių jau žinome, kodėl buvo reikalinga įsteigti Šv. Mišias ir pradėjom aiškintis, kaip Dievas savo pažadą žmonėms įvykdė, sugražinti žmogų į dangaus karalystė. Taip pat supratome, kad vienas žmogus negalėjo to pasiekti, todėl Dievas buvo pažadėjęs atsiųsti Išganytoją. Jau žinome, kad Dievas per pranašus žmones mokino duodamas 10 Dievo įsakymų.
 
Dabar pradėsime aiškintis Dievo pažadą žmogui atsiųsti Išgelbėtoją – Išganytoją. Šioje pamokėlėje sužinoti, kaip Išganytojas Jėzus Kristus atėjo pas žmones ir koks buvo jo gimimas.

Jėzaus Kristaus
gimimas

Dievas siuntė angelą Gabrielių į Galilėjos miestelį, Nazaretą, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juo­zapas, kilusiu iš karaliaus Dovydo giminės. Mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: «Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavi­mi!» Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau,
ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: «Nebi­jok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Tau gims sū­nus, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus».
 
Marija paklausė: «Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįs­tu vyro?» Angelas jai atsakė: «Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Juk Dievui nėra negalimų dalykų». Tada Marija atsakė: «Štai aš Viešpaties tar­naitė, tebūna man kaip tu pasakei». (Lk 1,27-38)

Jis vadinsis Emanuelis - Dievas su mumis

Juozapas pastebėjo, kad jo sužadėtinė, Marija, laukiasi kūdikio. Būdamas teisus ir nenorėdamas da­ryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: «Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos kūdikis yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sū­nų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių». Taip išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: «Štai mergelė pagimdys sūnų ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: Dievas su mumis».
Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta. (Mt. 1)
 
Jėzus gimsta Betliejuje
 
Anomis dienomis išėjo Romos ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti valstybės gyventojus. Visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juo­zapas ėjo iš Nazareto į Dovydo miestą — Betliejų, nes buvo kilęs iš Dovydo giminės. Jis turėjo užsirašy­ti kartu su savo sužadėtine Marija. Ten bebūnant, Marija pagimdė savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir pa­guldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
 
Netoli Betliejaus nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pa­sirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems ta­rė: «Nebijokite! Aš skelbiu jums ir visai tautai didį džiaugsmą. Šiandien Dovydo mieste gimė Išganyto­jas. Jis yra Viešpats Mesijas. Taip atpažinsite jį: rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose».
 
Ūmai atsiradusi daugybė angelų, garbindama Dievą giedojo: «Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!» Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: «Bė­kime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė». Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsa­kė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.
 
Piemenys grįžo atgal prie bandos. Giesme garbi­no Dievą ir dėkojo jam už visa, ką buvo girdėję ir matę. Praslinkus aštuonioms dienoms, berniukui buvo duotas Jėzaus vardas, kurį buvo nurodęs ange­las Gabrielius. (Lk 2,1-21)

Jėzų lanko Rytų išminčiai

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, valdant karaliui Erodui, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų ša­lies ir klausinėjo: «Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pa­garbinti».
 
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visi Jeruzalės gyventojai. Jis susikvietė tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravo­si, kur turėjęs gimti Mesijas, Išganytojas. Tie jam at­sakė: «Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: «Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiau­sias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis val­dovas, kuris ganys mano tautą-Izraelį».
 
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: «Keliaukite ir vis­ką sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau». Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo Jėzus. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne Dievo įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą. (Mt 2,1-12)
 
Bėgimas į Egiptą
 
Išminčiams iškeliavus, pasirodo sapne Juozapui Viešpaties angelas ir sako: «Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti». Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį Jėzų ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apgavo, baisiai įniršo ir, pasiuntęs karei­vius, išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniu­kus, dviejų metų ir jaunesnius.
 
Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: «Kelkis, imk kūdi­kį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą». Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir par­grįžo į Izraelio šalį. Apsigyveno Galilėjoje, Nazareto mieste. (Mt 2,13-23)

Pamokėlės klausimai

1. Dėl ko Jėzus atėjo į žemę gimdamas žmogiškame kūne ir kas yra Jėzus?
Atsakymas: Jėzus yra Dievo Sūnus kurį Dievas Tėvas siuntė į žemę, kad atpirktų (išgelbėtų nuo nuodėmių) žmoniją.
 
2. Ką Dievas išsirinko, kad taptų Jėzaus Motina?
Atsakymas: Dievas išsirinko iš žmonių tarpo Mergelę Mariją ir per angelą paskelbė jai, kad Ji taps Dievo Sūnaus Jėzaus motina.
 
3.  Kur gimė Jėzus ir kaip vadiname Jėzaus gimimo šventę?
Atsakymas: Jėzus gimė Betliejaus miestelyje, gyvulėlių tvartelyje, nes jiems niekur nebuvo vietos. Jėzaus gimimo dieną vadiname Šv. Kalėdomis.
 
4. Kas aplankė Jėzų jam gimus.
Atsakymas. Jėzų aplankė trys pasaulio išminčiai dar kitaip liaudyje vadinami Trys Karaliai.
 
5. Ko norėjo Izraelio valdytojas (Karalius) Erodas kai Jėzus gimė?
Atsakymas: Erodas norėjo Jėzų nužudyti nes galvojo kad Jėzus užims jo sostą.
 
Iš katekizmo išmokstama: 1.Bažnyčios įsakymai, 2.Sakramentai, 3.Svarbiausios tikėjimo tiesos

Katekizmas

Katekizmas PDF formatu kurį galite parsisiųsti į savo kompiuterį ar telefoną paspaudę ant paveikslėlio

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.