Mylėkite visus žmones

Nebūkite kritiškai nusiteikę
Nuolatinė kitų žmonių kritika gali sustabdyti jūsų dvasinį augimą. Nenorėkite kurti savęs kitų sąskaita. Jei pagirsite kitus, tai kiti pagirs jus. Bet jei smerksite kitus, tai jie irgi smerks jus. Kritika gimdo kritiką, o pagyrimas – pagyrimą. Kaip sakė Jėzus: Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7).
 
Nepavydėkite
Dvi pražūtingiausios šių dienų nuodėmės yra pavydas ir godumas. Pavydėjimas kitiems žmonėms gali nuniokoti jūsų dvasinį gyvenimą ir išsekinti dvasines jėgas, padaryti jus vienišą ir apsunkinti jūsų tikėjimo kelionę. Jis gali atimti visuomenės pagarbą ir susilpninti jūsų, kaip krikščionio, liudijimą. Tenepavergia jūsų ši žlugdanti blogybė! Ji gali sunaikinti jūsų laimę ir atimti gyvenimo džiaugsmą.
 
Mylėkite visus žmones
Biblijoje parašyta: Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero (Rom 12, 9). Čia pasakyta: Meilė tebūna… Vadinasi, mes galime sutrukdyti meilei pasireikšti taip, kaip reikėtų. Jeigu Kristaus meilei netrukdys ir nekliudys mūsų išankstinis nepalankus nusistatymas bei piktavališkumas, ji apglėbs visus žmones. Kristus mumyse galės mylėti net labiausiai atstumiantį, jei Jam netrukdys mūsų savimeilė. […]
 
Mokykitės ilsėtis Kristuje
Kartą stebėjau, kaip mažas vaikelis mokėsi vaikščioti. Kol buvo nukreipęs žvilgsnį į motiną, tol jautėsi laisvai ir puikiai išlaikė pusiausvyrą. Tačiau kai tik pasižiūrėjo į savo netvirtas kojeles, tuojau ėmė svyruoti ir virsti.
 
Kol Simonas Petras laikė įbedęs žvilgsnį į Kristų, tol jis galėjo eiti Galilėjos jūros bangomis, bet kai tik nukreipė akis nuo Išganytojo į šalį, ėmė skęsti.
Gyvename audringais laikais. Žmonėms neduoda ramybės įtampa, baimė, abejonės. Niekas kitas taip nepašalina gyvenimo įtampos, kaip gyvas tikėjimas Kristumi.
 
Aš pats evangelizacijos kampanijų metu, kai tenka kalbėti du ar tris kartus per dieną daugiatūkstantinėms minioms, pajuntu, kad darausi nervingas ir įsitempęs. Kai tokia įtampa susikaupia, susirandu vietą, kur galiu atsigulti ir visiškai atsipalaiduoti. Po trumpos maldos aš su vaikišku tikėjimu kartoju žodžius: Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina (Fil 4, 13). Tuomet ir pajuntu jėgų teikiančią Viešpaties artybę. Yra buvę atvejų, kai iš stadione vykusio susirinkimo, kuriame labai nepalankiomis sąlygomis kalbėjau didžiulei klausytojų miniai, išėjau toks žvalus ir pilnas jėgų, tartum būčiau ką tik atsikėlęs po ramaus nakties poilsio.
Jūs taip pat galite išmokti ilsėtis Kristuje!
 
Nebūkite liguistai jautrūs
Nebūkite perdėtai jautrūs kritikai ir nepervertinkime savęs. Tame glūdi nelaimingumo priežastis. Daugelis egocentriškų žmonių yra varginami šios įsivaizdavimo ligos. Jeigu kiti žmonės jų iš tikrųjų ir nekritikuoja, jie vis dėlto įsivaizduoja, kad taip yra, ir kenčia mintyse neapsakomas kančias.
 
Toks žmogus, pamatęs besikalbančius du savo pažįstamus, tuojau įsivaizduoja, kad jie aptarinėja jo trūkumus. Tada jis pasitraukia į savo paties kančių kampelį ir pats sau didina sielvartą.
Venkite tokių minčių ir jausmų kaip maro!
 
Atminkite, kad esate nemirtingi ir gyvensite amžinai
Tikėtis absoliučios, nesudrumstos palaimos šiame gyvenime lyg ir būtų per daug. Atminkite: šis gyvenimas – tai tik pasirengimas amžinybei. Palaimos priesakuose Jėzus sakė, kad šiame gyvenime yra persekiojimų, apkalbų, šmeižtų ir apgaulės. Bet Jis taip pat mokė: Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje (Mt 5, 12). Jis aiškiai leido suprasti, kad reliatyvi laimė šiame gyvenime yra susijusi su absoliučia laime būsimajame pasaulyje. Čia turime savo paveldėjimo užstatą, o danguje mums teks visas mūsų laimės turtas.
 
Krikščionis mąsto ir veikia amžinybės rėmuose. Jis neįsileidžia pagiežos, kai neišeina taip, kaip jis suplanavo. Jis žino, jog dabartinio pasaulio kentėjimų neverta net lyginti su garbe, kuri bus apreikšta vėliau. Tad jis džiaugiasi ir yra nepaprastai ramus!
 
Senais laikais, kai Amerikos Vakaruose buvo atrasta aukso, naujų kelių ieškotojai nepaisė sunkumų, kuriuos teko pakelti pereinant prerijas, kalnus bei dykumas ir patiriant indėnų antpuolius, nes žinojo, kad anapus kalnų jų laukia aukinės Kalifornijos atpildas.
 
Kai Bilis Bordenas, turtingų tėvų sūnus, išvyko į Kiniją, kad ten darbuotųsi kaip misionierius, daugelis jo draugų manė, kad jis kvailai „eikvoja savo gyvenimą“ tam, kad vienas kitas pagonis atsiverstų į krikščionybę. Bet Bilis mylėjo Kristų ir žmones! Kinijoje jis buvo neilgai, nes užsikrėtė viena Rytuose paplitusia liga ir mirė. Prie jo lovos buvo rastas prieš pat mirtį parašytas raštelis: „Jokių išlygų, jokio atsitraukimo, jokių apgailestavimų.“
 
Per tuos kelerius pasiaukojimo metus Bilis patyrė daugiau laimės, negu kiti patiria per visą gyvenimą.
Daug tūkstančių protingų ir kultūringų žmonių yra suradę laimę Kristuje. Jūs taip pat galite ją rasti! Bet atsiminkite, jog tiesiog ieškodami laimės niekada jos nerasite, nes Viešpats yra pasakęs: Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta (Mt 6, 33).
 
 
Iš knygos „Laimės paslaptis“

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.