Tikėjimas

Tikiu

Mes tikime ir išpažįstame: Jėzus iš Nazareto yra Mesijas, Dievo Sūnus. Visada Jis buvo ir viešpatavo kartu su Tėvu.    

Prasidėjo iš Šv. Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos

Šventąją Naktį angelai paskelbė:
„Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas”.

Jėzus Kristus - Kančia ir mirtis

Kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas
prie Kryžiaus, numiręs ir palaidotas

Jėzus Kristus - Prisikėlęs iš numirusiųjų

Visi keturi Evangelistai pasakoja apie moteris, ankstų Velykų rytą su tepalais einančias prie Jėzaus Kapo.

Kodėl galime tikėti

Kodėl Dievas mus sukūrė?
Dievas mus sukūrė savo valia iš savo gerumo ir nesavanaudiškos meilės.

Bažnyčia

Bažnyčia yra visuotinė, t. y. katalikiška, nes joje yra Kristus.

Bažnyčia yra viena, nes jos pradas ir pavyzdys yra vieno Dievo vienybė Asmenų Trejybėje; Bažnyčios steigėjas ir Galva – Jėzus Kristus, vėl suburiantis visas tautas į vieną kūną; jos siela – Šventoji Dvasia, suvienijanti visus tikinčiuosius į bendrystę Kristuje. Ji turi vieną tikėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąją įpėdinystę, vieną bendrą viltį, vieną ir tą pačią meilę.

Ar katalikiška yra dalinė Bažnyčia?

Katalikiška yra kiekviena dalinė Bažnyčia (t. y. vyskupija arba eparchija), kurią sudaro krikščionių bendruomenė, esanti tikėjimo ir sakramentų bendrystėje su vyskupu, įšventintu pagal apaštališkąją įpėdinystę, ir su Romos Bažnyčia, „pirmaujančia meilėje“ (šv. Ignotas Antiochietis).

Kas priklauso visuotinei Bažnyčiai?

Visuotinei Dievo tautos vienybei įvairiais būdais priklauso arba priskirti visi žmonės. Katalikų Bažnyčiai pilnatviškai priklauso tas, kas yra susivienijęs su ja tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinio valdymo ir bendrystės ryšiais, turėdamas Kristaus Dvasią. Pakrikštytieji, pilnatviškai neįgyvendinantys šios katalikiškos vienybės, palaiko tam tikrą, nors ir netobulą, bendrystę su Katalikų Bažnyčia.

Tikėjimas - vadovas į laimę

Visi mes, žmonės, nepaliaujame trokš­i laimės ir jos ieškoti. Vieni tikisi ją rasti turtuose bei malonumuose, kiti — galioje ir garbėje, dar kiti — meilėje ir draugystėje ar darbe, moksle, kūryboje. Dievą tikintys žmonės laimės ieško bendraudami su Dievu ir ją randa jo meilėje.
Anglijos karalius Jurgis V įrašė vienam draugui į Bibliją šiuos žodžius: „Laimės paslaptis – daryti ne tai, kas patinka, bet išmokti mėgti tai, ką reikia daryti.“

Pripažinkite dvasinį neturtą

Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.(Mt 5, 3). Dievas vertina žmones, atsižvelgdamas į jų nuolankumą, o ne į gebėjimus ar laimėjimus.

Būkite pripildyti Dvasios

Pripildyti Dvasios mokiniai „apvertė pasaulį aukštyn kojomis“. Šiai kartai, taip linkusiai į alkoholizmą ir perdėtą malonumų ieškojimą, Biblija sako: Nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios (Ef 5, 18).

Mylėkite visus žmones

Biblijoje parašyta: Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero (Rom 12, 9). Čia pasakyta: Meilė tebūna… Vadinasi, mes galime sutrukdyti meilei pasireikšti taip, kaip reikėtų

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.