10 Eilinis Sekmadienis

Iš Pradžios Knygos. Pr 3, 9-15
Kai žmogus buvo valgęs vaisių nuo medžio, Viešpats Dievas pašaukė jį ir paklausė: „Kur tu esi?“
Jis atsiliepė: „Išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau.“
{Dievas} jo klausė: „Kas gi tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgei vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti?“
Žmogus atsakė: „Moteris, kurią tu man davei būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau.“
Viešpats Dievas kreipėsi į moterį: „Kodėl tu taip padarei?”
Moteris atsakė: „Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau.“
Viešpats Dievas tarė žalčiui: „Kadangi tu taip padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių; jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną.“
Atliepiamoji Psalmė Ps 129 (130). 1-2. 3-4. 5a-7a. 7bc-8 (P: 7)
P. Viešpats yra maloningas,
didi jo atpirkimo galybė.
 
Iš nevilties gilumų tavęs šaukiuosi, Viešpatie! *
Viešpatie, išgirsk mano balsą!
Tegul tavo ausys atsiveria maldavimui mano; *
išgirsk ir būk gailestingas. – P.
 
Jei tu, Viešpatie, paisytum kaltybių, – *
Viešpatie, kas išliktų gyvas?
Betgi turi tu galią atleisti, *
kad garbintume tave su baime. – P.
 
Nekantriai laukiu Viešpaties pagalbos *
ir jo žodžiu pasikliauju.
Labiau Viešpaties laukiu. *
negu aušros – panaktiniai.
Labiau, negu aušros – panaktiniai, *
Izraelis Viešpaties telaukia. – P.
 
Nes Viešpats yra maloningas, *
didi jo atpirkimo galybė.
Tikrai jis atpirks Izraelį *
iš visų jo kaltybių. – P.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus Antrojo laiško korintiečiams. 2 Kor 4, 13 – 5, 1

Broliai ir seserys!
Mes turime tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta: Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis. O visa tai – dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo garbei.

Todėl mes nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai: jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes gi nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.

Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje.

Posmelis prieš Evangeliją Jn 12, 31b-32
Aleliuja. –
Netrukus šio pasaulio kunigaikštis
bus išmestas laukan, – sako Viešpats. –
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus patrauksiu prie savęs. –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Morkų Mk 3, 20-35
Anuo metu Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo sakydami, kad jis kaip galvos netekęs.

Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“ ir: „Demonų kunigaikščio galia jis išvaro demonus.“

O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus.
 
Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme.“ Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją dvasią.“
 
Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs.“ O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“

Sekmadienio mintys

Palyginimai apie… šėtono karalystę
 
„Susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nė pavalgyti.“ Valgymas itin dažnai minimas Evangelijoje. Matydamas alkanus žmones, Jėzus padaugina duoną, kad juos pamaitintų. Jis kalba apie gyvenimo duoną, kurią valgantys gyvens per amžius. Prikeltai mergaitei Jėzus liepia duoti valgyti. Kad dėl žmonių gausumo jis su mokiniais nebegalėjo nė pavalgyti – rodo ne tik jų užimtumą, bet ir tai, koks svarbus šis momentas.
 
Kokių keistų nuomonių apie Jėzų būta! Saviškiai sakė, kad „jis kaip galvos netekęs“. Rašto aiškintojai teigia, kad „jis turi Belzebulą“, t. y. vedamas netyrosios dvasios. Taigi tos pačios, kurios gundymus atlaikė dykumoje ir kurią ryžtingai atstūmė. Kaip baisiai turėjo skambėti toks kaltinimas — pačiam Dievo Sūnui, įsikūnijusiam ir žmogumi tapusiam Dievui!
 
„Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais.“ Pirmiausia — apie Dangaus karalystę: sėjėją, rauges dirvoje, garstyčios grūdelį ir raugą maišyme, paslėptą lobį ir brangų perlą, į ežerą metamą tinklą ir kt. Dabar Jėzus kalba palyginimais, aiškindamas apie šėtono karalystę. Pirma kalbėjo atsiliepdamas į žmonių lūkesčius ir norėdamas padėti jiems priimti ateinančią Dangaus karalystę, dabar – atsakydamas į Rašto aiškintojų kaltinimus ir norėdamas apsaugoti nuo šėtono grėsmės. Vieniems norėjo atskleisti galimybę ten patekti, o kitus norėjo įspėti apie pavojų tapti kaltiems amžina nuodėme.
  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok Lukšių parapijai

Paremti

Paaukok Sutkų parapijai

Visuotinė malda

Kun.: Broliai ir seserys, prašykime Dievą malonės, kad nepristigtume gailestingumo ir atjautos savo artimui, kad išmoktume suklydusiam atleisti ir sulaikyti pykčio akmenį prieš savo artimą.
 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime, kad Bažnyčia ištikimai skelbtų pasaulio tautoms Dievo žodį ir juo gyventų.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime, kad liautųsi karai, kad karų alinamos šalys bei jų žmonės sulauktų teisingumo ir pagalbos.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime, kad nepritrūktų pašaukimų į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime, kad krikščioniškoji viltis nušviestų visus, kurie išgyvena ligas, šmeižtą, prievartą, priklausomybes.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime, kad visų tikinčiųjų maldos mirusiems atvertų dangaus karalystės vartus.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Kun.: Išklausyki, Tėve, savo šeimynos maldų ir tikėjimo ginklais padėk nugalėti šėtono žabangus, kad kasdienybės kovose šviestų pergalė Kristaus, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.
Visi: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.