Kristaus žengimas į dangų

Iš Išėjimo knygos. Iš 24, 3-8
Anomis dienomis Mozė atėjo ir pakartojo žmonėms visus Viešpaties žodžius ir visus įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė, tardami: „Mes vykdysim visa, ką Viešpats pasakė!“
 
Tada Mozė surašė visus Viešpaties žodžius. Atsikėlęs anksti kitą rytą, jis pastatė kalno papėdėje aukurą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai Izraelio giminių. Jis paskyrė keletą jaunų vyrų iš Izraelio vaikų atnašauti deginamąsias aukas ir aukoti jaučius kaip bendravimo atnašas Viešpačiui.
 
Pusę kraujo Mozė pasėmė ir supylė į dubenis, o kitą pusę kraujo išliejo ant aukuro. Tada, paėmęs sandoros knygą, Mozė ją garsiai perskaitė žmonėms. O žmonės sakė: „Visa, ką Viešpats pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs!“
 
Mozė paėmė kraują ir juo pašlakstė žmones, tardamas: „Tai kraujas sandoros, kurią Viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius.“
Atliepiamoji Psalmė Ps 115 (116 B). 12-13. 15. ir 16bc. 18-19 (P: 13)
P. Kelsiu išganymo taurę
ir šauksiuosi Viešpaties vardo.

Kuo atsilyginsiu Viešpačiui už visa, *
ką jis taip dosniai man davė?
Viešpačiui kelsiu išganymo taurę *
ir šauksiuosi Viešpaties vardo. – P.

Akyse Viešpaties brangūs *
mirštantys jo ištikimieji.
Aš tau tarnauju, sūnus tavosios tarnaitės. *
Mano pančius tu sutraukei. – P.
 
Savo įžadus Viešpačiui ištesėsiu *
regint visai jo tautai –
Viešpaties Namų atšlainiuos, *
tavo viduryje, Jeruzale! – P.
Iš laiško žydams. Žyd 9, 11-15
Broliai ir seserys!
Kristus, atėjęs kaip busimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat nę ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą.
 
Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui.
 
Ir todėl jis yra Naujosios Sandoros tarpininkas, kad, įvykus mirčiai, kuria jis atpirko pirmojoje Sandoroje padarytus nusikaltimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinąjį paveldą.
Posmelis prieš Evangeliją Žyd 1. 1-2
Aleliuja. –
Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats.
Kas valgys šią duoną –
gyvens per amžius. –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Morkų Mk 14, 12-16. 22-26

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ‘Mokytojas liepė paklausti: Kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę?’ Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums.“ Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visa, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.

Bevakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite, tai mano kūnas!“ Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems, ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė: „Tai mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums: aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo Karalystėje.“

Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną.

Sekmadienio mintys

Tapti kaip Eucharistija – laužomam ir dalijamam
 

Pasirūpinti maistu – tėvų užduotis. Dievas pamaitino dykumoje savo tautą, davė manos ir mėsos, atvedė prie vandens šaltinių. Jėzus mokiniams duoda duonos ir vyno – savo Kūną ir Kraują. Kūnas bib-line samprata yra tai, kas trapu, žemiška. O kraujas ženklina gyvybę, kurią gauname iš Dievo. Ji priklauso tik Dievui. Jėzus atiduoda apaštalams bei mums savo žmogiškumą ir dieviškumą – visą save.

Jėzus paėmė duoną ir davė jos mokiniams (kaip ir pamaitindamas minią duona bei žuvimi). Tarp šių dviejų veiksmų dar sukalbėjo palaiminimą ir laužė. Laiminti – reiškia atsigręžti į Dievą, iš kurio visa kyla, o laužyti — tai pagalvoti apie visus žmones, kad jiems užtektų. Viską, ką tik turime, gauname iš Dievo, ir tai skirta ne vien asmeninei naudai. Eucharistijos duona laužoma, dalijama ir atiduodama. Gyventi Eucharistija — ne tik priimti Komuniją, ją adoruoti, bet suvokti visa ko šaltinį — Dievą. Taip pat prisiminti žmones, kuriems ji duodama, ir leisti, kad būtų „laužomas“ ir išdalijamas mūsų laikas, jėgos, sveikata, dėmesys, turtas. Jei Eucharistija labai konkrečiai nepriartina mūsų prie žmonių ir nesuvienija su jais, – ar ji tikrai švenčiama? Apaštalas Paulius rašė: „Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.“ Bet tiesa ir tai, kad be Eucharistijos maisto ir sustiprinimo nepajėgsime susivienyti su visus apimančiu Kristumi, t. y. jo Kūnu.

 

  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok Lukšių parapijai

Paremti

Paaukok Sutkų parapijai

Visuotinė malda

Kun.: Broliai ir seserys, mirties išvakarėse Kristus įsteigė Eucharistiją. Melskimės, kad įgytume vis gilesnį šios didžios paslapties pažinimą.
 
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Tegu visi tikintieji supranta neprilygstamą Eucharistijos Sakramento vertę.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Tegu kunigai, švęsdami Eucharistiją, tampa vis panašesni į Jėzų Kristų.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Meldžiame, kad vaikai, kurie šiemet priėmė pirmąją šv. Komuniją, visuomet draugautų su eucharistiniu Jėzumi.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime už mūsų tėčius ir senelius, idant stiprinami dangiškojo Tėvo pavyzdžio su kantrumu ir išmintimi vestų savo vaikus tikėjimo ir teisingumo keliu.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Vad.: Meldžiame ir dėkojame už mūsų mirusius tėvus ir senelius – teatranda amžinybėje mylintį ir gailestingą Tėvą.
Visi: Išklausyk mus, Viešpatie!
 
Kun.: Viešpatie Jėzau, šv. Mišios yra šventa, brangiausia Tavo dovana. Meldžiame Tave: išmokyk mus ją vertinti ir branginti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.