Kristaus žengimas į dangų

Iš Apaštalų darbų. Apd 2,1-11
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.
 
Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo:
„Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba?! Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirene gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis.”
Atliepiamoji Psalmė Ps 103 (104). 1ab ir 24ac. 29bc-30. 31 ir 34 (P:plg. 30)
P. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.

Šlovink Viešpatį, mano siela! *
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo didis!
Viešpatie, kokia tavo kūrinių įvairovė! *
Tavo kūrinių pripildyta žemė. – P.

Jei alsavimą atimi, jie miršta *
ir sugrįžta į dulkes.
Kai atsiunti savo dvasią, jie vėl atgyja, – *
taip tu atnaujini žemės veidą. – P.

Viešpaties garbė per amžius tebūna, *
Dievas savo kūriniais tesidžiaugia!
O, kad patiktų jam mano maldos, *
juk Viešpačiu aš džiaugsiuosi. – P.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams. 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
Broliai ir seserys!
Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina.
Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui.

Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną Kūną, visi — žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.
Sekvencija
Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!
Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanų septynetą!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!
Posmelis prieš Evangeliją Žyd 1. 1-2
Aleliuja. –
Ateik, Šventoji Dvasia,
pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį. . –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Joną Jn 20, 19-23
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė:
„Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“

Sekmadienio mintys

Tiesos Dvasia
 
„Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę.“
Viešpatie, Tu pats esi Tiesa ir tiesos pilnatvė. Visa kita, ką žinome ir galime pasakyti, net ir teisingi dalykai, — tik tikrovės trupiniai ir atplaišos. Viešpatie, Tu nesi teiginys ar apibrėžimas, kurį sugalvojame, Tu nesi jausmas ar patyrimas, kurį išgyvename, o begalo daugiau — esi pati Tiesa. Tu išlieki Tiesa, nepaisant mano pažinimo ar to, ką jaučiu. Juk Tiesa — ne teiginiai, kurie, kaip manome, atitinka tikrovę, o pats tikrovės pamatas, dėl kurio ji laikosi. Tiesa – ne kažkas, kas sakoma apie Tave, Viešpatie, o Tu pats. Nėra kitos Tiesos kaip tik Tu — Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tu kuri pasaulį, ir tai yra tiesa; Tu myli mane ir kiekvieną žmogų — tai yra tiesa; Tu ateini pas mus — tai tiesa; nori visus suvienyti su savimi, padaryti visiškai panašius į Tave — tai yra tiesa. Tu veiki mumyse savo Dvasia, ir tai yra didžiausia tiesa, kurią galime ne vien žinoti ir svarstyti, bet kurią esame kviečiami priimti. Dėkojame už tai, kad jau leidai Tave pažinti ir dovanojai savo Šventąją Dvasią. Tu lieki Tiesa visiems ir visada. Niekada negalėsime turėti Tavęs ar pasisavinti Tiesos. Tiesai galime priklausyti, ja vadovautis, ja dalintis ne kaip tuo, ką turime, o kaip tuo, ko link visi keliaujame. O pilnatvė bus tada, kai visi taps viena Tavyje.

Gal gera ir teisinga būtų Mergelės Marijos litanijoje pridėti dar vieną kreipinį: Motina Tiesos? Juk Marija yra Jėzaus Motina, ją vadiname Dievo Motina, todėl ji yra ir Tiesos Motina. Pasilikdama kartu su Jėzaus mokiniais, ji – ir Sekminių Motina.
  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok Lukšių parapijai

Paremti

Paaukok Sutkų parapijai

Visuotinė malda

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, švęsdami Šventosios Dvasios atsiuntimo dovaną, melskime reikalingų malonių sau ir visam pasauliui.

Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad Šventasis Tėvas nestokotų jo tarnystei reikalingų malonių, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad valstybių vadovai sąžiningai dirbtų visų žmonių labui, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad visi krikščionys gyventų bendrystėje, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad mes visi, Sekminių šviesos apšviesti, niekada nesitaikstytume su nuodėme, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad visas pasaulis priimtų Viešpaties Taikos dvasių: kad įsivyrautų taika šeimose, tarp valstybių, rasių ir tikėjimų, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Vad.: Kad visi mirštantieji patirtų globą, viltį ir paguodą, o mirusieji, pasiektų amžinosios tėvynės namus, –
Visi: Įkvėpk, Šventoji Dvasia!

Kun.: Visagali Dieve, gaivink Bažnyčią Šventosios Dvasios dovanomis ir vesk ją išganymo keliais. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi.: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.