Kristaus žengimas į dangų

Iš Apaštalų darbų. Apd 1,1-11
Pirmojoje knygoje, Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo Karalystę.

Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia.“
 
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių.“

Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų.“
Atliepiamoji Psalmė Ps 66 (67). 2-3. 5. 6 ir 8 (P: 4)
P. Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems,
Viešpats, lydimas ragų gaudimo.

Plokite iš džiaugsmo, visos tautos, *
džiaugsmo valiavimais šlovinkit Dievą!
Viešpats, Aukščiausiasis, pagarbų šiurpą kelia, *
jis didis visos žemės Karalius. – P.

Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems,*
Viešpats, lydimas ragų gaudimo.
Giedokite šlovinimo giesmes Dievui, *
giedokite šlovinimo giesmes!
Giedokite šlovinimo giesmes mūsų Karaliui, *
giedokite šlovinimo giesmes! – P.

Juk Dievas – visos žemės Karalius, *
giedokite jam šlovinimo himną!
Dievas visoms tautoms viešpatauja, *
Dievas sėdi savo šventajame soste. – P.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško efeziečiams. Ef 1, 17-23
Broliai ir seserys!
Meldžiu, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti; kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Ja jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaištystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir busimajame, ir visa jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų Galva Bažnyčios, kuri yra jo Kūnas, pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.
Posmelis prieš Evangeliją Žyd 1. 1-2
Aleliuja. –
Eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, – sako Viešpats. –
Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos. –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Morkų pabaiga Mk 16, 15-20
Anuo metu, pasirodęs Vienuolikai, Jėzus kalbėjo jiems:
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Sekmadienio mintys

Dievas veikia ne pagalžmogaus kalendorių
 
Pačioje savo veikimo pradžioje Jėzus kvietė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Prieš žengdamas į dangų, mokiniams liepia: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ Gali skelbti tik tai, kuo įtikėjai, kas tapo tavo savastimi, kuo pats gyveni. O tai pasiekiama būnant su Jėzumi, klausant jo, einant jo pėdomis. Dabar jau mes tęsiame tai, ką pradėjo Jėzus. Jo įžengimas į dangų – kvietimas mums eiti per pasaulį jo žingsniais.

„Kurie įtikės, tuos lydės ženklai…“ Jie – išskirtiniai: išvarinėti demonus, imti plikomis rankomis gyvates, apsisaugoti nuo nuodų, gydyti ligonius! Tokie ypatingi ir nepaprasti, kad galima vadinti stebuklais. Kaip tai suprasti? Kai kas (jų mažuma) suprato pažodžiui ir stengėsi įrodyti savo tikėjimo autentiškumą, gyvačių atsinešdami net į pamaldas. Kiti (ir jų daugiau) sakė, kad reikia suprasti perkeltine prasme: bet kokį blogį sulaikęs žmogus jau išvaro demoną, gyvatės yra tie, kurie „gelia“ kitus savo žodžiais ir apnuodija jų gyvenimus. Tai esanti tik simbolinė kalba ir nereikia laukti jokių stebuklų.

Ką apie tai manyti? Pirmiausia, negalima iš Evangelijos išbraukti Jėzaus žodžių ir viską palikti migloje. Antra vertus, Dievo neįmanoma priversti veikti pagal mūsų norą, mūsų nustatytu laiku. Tai būtų ne tik įžūlu, bet ir kvaila. Dievas veikia laisvai, todėl nepareikalausi, kad apsaugotų kiekvieną kartą, kai paimi į rankas gyvatę ar išgeri nuodų, arba tuoj pat gydytų tą, už kurį meldiesi. Tikiu, kad Dievas gali išgelbėti nuo bet kokių pavojų ir padėti bet kokiame reikale. To prašau ir meldžiau. Bet palieku Dievui veikti savo nuožiūra, jo numatytu laiku ir būdu. Jis apsaugos ir išgydys ne tada, kai aš nustatysiu, o kai būsiu pasirengęs priimti jo veikimą.
  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok Lukšių parapijai

Paremti

Paaukok Sutkų parapijai

Visuotinė malda

Kun.: Brangūs broliai ir seserys, minėdami Jėzaus dangun žengimo šventę, bendra malda prašykime Dievą šviesos ir stiprybės sau ir
mūsų artimiesiems.

Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Meldžiame už Bažnyčią, kad visą kūriniją surinktų aplink Tą, kuris parodė mums didžiausią meilę.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Jėzus pakildamas į dangų paliko mums amžinojo gyvenimo viltį. Meldžiame, kad neprarastume vilties, stiprybės ir ramybės visose gyvenimo situacijose.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Meldžiame už žurnalistus ir visus visuomenės komunikavimo priemonių darbuotojus, kad brangintų tiesą, būtų atviri bei visada siektų dialogo, padedančio pažinti ir suprasti vienas kitą, naikinančio užsisklendimą, nepagarbą, smurtą bei diskriminaciją.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Meldžiame už karą ir nesantaiką, baimę ir nepasitikėjimą išgyvenančius, kad būtų paguosti ramybe, kylančia iš Dievo.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Kun.: Viešpatie Jėzau, padėk mums ištikimai vykdyti Tavo valią, kad galėtume būti Tavo išaukštinimo dalininkais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.