6 Velykų sekmadienis

Iš Apaštalų darbų Apd 10,25-26. 34-35. 44-48
Įeinantį Petrą Kornelijus pasitiko ir, puldamas po kojų, išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų, tardamas: „Kelkis! Juk ir aš esu žmogus.“
Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena.“

Petrui tebekalbant, Šventoji Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykusieji žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlietos Šventosios Dvasios dovanos. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą.
 
Tuomet Petras tarė: „Argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo Šventąją Dvasią?!“ Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas.
Atliepiamoji Psalmė Ps 66 (67). 2-3. 5. 6 ir 8 (P: 4)
P. Viešpats tautoms apreiškė savo išganymą.

Giedokite Viešpačiui naują giesmę,
nes jis padarė nuostabių dalykų. *
Jo šventumo petys ir dešinioji pergales skina. – P.

Viešpats paskelbė išganymą savo, *
tautoms apreiškė savo teisumą.
Atsiminė savo gerumą *
ir ištikimybę namams Izraelio. – P.

Visi žemės pakraščiai išvydo *
išganingąjį mūsų Dievo veikimą.
Džiaugsmingai giedokite Viešpačiui, visos šalys, – *
džiugią šlovinimo giesmę už-veskit! – P.

Iš šventojo apaštalo Jono Pirmojo laiško. 1 Jn 4, 7-10

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Posmelis prieš Evangeliją  Jn 14, 23
Aleliuja. –
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės;
ir mes pas jį ateisime.
Aleliuja.
Evangeliją pagal Joną Jn 15,9-17
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.
 
Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
 
Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, -kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų. Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“

Sekmadienio mintys

Padovanotos meilės džiaugsmas
 
Jėzus — Tėvo mylimas ir mylintis savuosius. Mes — Jėzaus mylimi ir raginami mylėti vienas kitą. Atrodo, kad visi (turėtų būti) apsupti meilės. Tiesiog idealu. Bet… iš kur tas šaltis, kurį dažnai jaučiame būdami su kitais, irgi išpažįstančiais Kristų? Taip pat – ir mūsų pačių nesugebėjimas mylėti, nors tikrai norime. Jėzus patyrė ne tik šį šaltį, bet ir vinis rankose bei kojose. Vos kelioms valandoms praėjus po šios savo kalbos, jis bus suimtas, pasmerktas ir nukryžiuotas. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau šis panašumas, kaip ir tarpusavio meilė, – ne savaime egzistuojantis faktas, o pašaukimas ir kvietimas, kurį dar reikia įgyvendinti.
 
„Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. “ Meilė -ne tada, kai gauni, o kai atiduodi. Tokia ir yra Dievo, kuris nieko negauna, o duoda viską, meilė. Juk Jėzus „atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“. Gal tiriant savo sąžinę reikėtų klausti ne „ar mylėjau“, bet „ar atidaviau“ – laiką, dėmesį, jėgas, pastangas?..
 
„Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas.“ Koks buvo Jėzaus džiaugsmas? Kaip ganytojo, kuris randa paklydusią avį ir „su džiaugsmu dedasi ją ant pečių“. Kaip lobį radusio žmogaus, kuris „iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą“. Džiaugsmas ne dėl savęs, ar dėl to, kad viskas pavyko, o dėl kitų ir dėl to, kas prasideda. Taigi, dar nepilnas, nerealizuotas, tik laukiantis to, kas dar turi įvykti. Kaip jaunavedžių džiaugsmas dėl būsimo bendro gyvenimo, kuriame… bus visko. Kaip žemdirbio, išbėrusio grūdus į dirvą ir pasitikinčio, kad jie išaugs ir atneš derlių, džiaugsmas. Tai – vilties, dar ne išsipildymo džiaugsmas.
  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok parapijai

Paremti

Visuotinė malda

Kun.: Broliai ir seserys, paskatinti meilės, kuria Dievas mus myli, apkabinkime malda visus Bažnyčios ir pasaulio reikalus ir prašykime, kad būtume išmokyti mylėti taip, kaip myli Dievas.

Vad.: Melskime, kad Bažnyčia pasiektų visus pasaulio žmones ir kiekvienam taptų dieviškojo gailestingumo ženklu.
Visi: Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!

Vad.: Melskime, kad visos motinos ir vaikai rastų tinkamą globą, apsaugą ir pagarbą Bažnyčioje, valstybėje ir šeimoje.
Visi: Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!

Vad.: Melskime, kad gegužinės pamaldos ugdytų pagarbą ir meilę dangiškajai Motinai.
Visi: Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!

Vad.: Melskime pasauliui taikos, kenčiantiems ir vienišiesiems artimo meilės ir atjautos bei Viešpaties artumo.
Visi: Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!
 
Vad.: Melskime už savo mirusias mamas ir močiutes – tesidžiaugia amžinybėje Viešpaties artumu; dėkokime Viešpačiui už jų gyvenimus ir meilę mums.
Visi: Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!
 
Kun.: Viešpatie, mus vadinantis savo draugais, perkeisk mūsų širdis savo meile, kad duotume vaisių ir mūsų vaisiai išliktų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.
Visi: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.