5 Velykų Sekmadienis

Iš Apaštalų darbų Apd 9, 26-31
Anomis dienomis Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taip jis ėmė lankytis pas juos Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis kalbėdavosi bei ginčydavosi ir su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Taršą.

Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.
Atliepiamoji Psalmė Ps 66 (67). 2-3. 5. 6 ir 8 (P: 4)
P. Tau, Viešpatie, šlovinimo giesmes
didžiojoj sueigoj giedosiu.

Tarp pagarbiai tavęs bijančiųjų savo pažadus tau ištesėsiu. *
Pasotinti bus visi vargdieniai,
šlovins Viešpatį, kurie jo ieško. *
Amžiams teatsigauna jų širdys! – P.

Visi žemės pakraščiai atsimins ir į Viešpatį gręšis, *
puls kniūbsti prieš jį visų tautų žmonės.
Jam vieninteliam lenksis žemai visi, kas žemėje miega, *
klaupsis prieš jį ir tie, kur žengia į dulkes. – P.

Ir aš jam gyvensiu. *
Jam tarnaus mano palikuonys;
apie Viešpatį pasakos būsimai kartai,
skelbs teisius jo darbus dar negimusiai tautai: * „
Štai ką Viešpats padarė!“ – P.
Iš šventojo apaštalo Jono Pirmojo laiško 1 Jn 3, 18-24
Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.

Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka.

O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas
jame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.
Posmelis prieš Evangeliją Jn 15, 4a. 5b
Aleliuja. –
Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu, – sako Viešpats. –
Kas pasilieka manyje,
tas duoda daug vaisių. –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Joną  Jn 15, 1-8
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.“

Sekmadienio mintys

Pasilikti žodyje ir duoti vaisių
 
Evangelija pagal Joną prasideda: „Pradžioje buvo Žodis… Visa per jį atsirado“, o kiek toliau: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.“ Dabar jis (kūnu tapęs Žodis) mums sako: „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.“ Jėzus – Žodis, kuris kalba save. Per jį visa yra sukurta, atgaivinta, pasakyta, išgelbėta. Jėzus – ne kokia nors žinia, o pats gyvenimas. Dėka jo mes gyvename ir tampame švarūs. Negalime jo perduoti kitiems lyg formulės ar apibrėžimo, o tik supažindinti – kaip Andriejus savo brolį Petrą, nes kiekvienas turi išgirsti, pamatyti ir priimti pats.

Jei reikėtų sutraukti šią evangelijos ištrauką, užtektų parašyti du žodžius: „vaisius“ ir „pasilikti“. Jie kartojasi, varijuoja, skamba daugybę kartų. Pasilieka tas, kuris ne vien svečiuojasi, bet įsikuria kaip namuose ir dalijasi visu savo gyvenimu su kitais.

Norime pasilikti Tavyje, Viešpatie, su visomis mūsų ligomis ir baimėmis, mūsų nesugebėjimu mylėti, šiurkštumu ir įsižeidimais. Tu apvalai visa, ką Tau atnešame. O visa, ką sau pasiliekame, sugenda, nuvysta ir tampa negyvomis šakelėmis, kurias belieka sudeginti. Atsinešame ir didelį troškimą duoti vaisių. Jie bręsta ant šakelių dėl vynmedžio šaknų ir jo syvų. Argi pats didžiausias vynmedžio troškimas — ne gaivinti šakeles, kad jos būtų vaisingos?!

Prieš pat suėmimą ir mirtį Jėzus sakė: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį.“ O štai jis drąsina mokinius: „Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių.“ Tėvas pašlovintas Jėzaus meile, nuvedusią jį iki mirties ant kryžiaus, ir mūsų meile, brandinančia gerus gyvenimo vaisius.

 

  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok parapijai

Paremti

Visuotinė malda

Kun.: Broliai ir seseryss, melskime sau ir visai Bažnyčiai vienybės ir artumo su Kristumi.
 
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime už mūsų popiežių Pranciškų, Petro įpėdinį, kad su meile vestų Bažnyčią šių laikų iššūkiuose.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime, kad Bažnyčia, mistinis Kristaus vynmedis, išskleistų gyvybę nešančias atžalas visame pasaulyje.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime, kad kiekviena pradėta gyvybė būtų mylima, laukiama ir saugoma ir kiekvienas vaikas gyventų mylinčių tėvų šeimoje.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime už visus kenčiančius dėl skurdo, ligų, vienatvės, karo – tesulaukia brolių ir seserų meilės ir pagalbos, teatranda Viešpatyje paguodą bei viltį.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime už valstybių vadovus, kad, vykdydami pareigas, neštų taiką, laisvę ir socialinį teisingumą.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Vad.: Melskime už mirusiuosius -tesidžiaugia amžinybėje Viešpaties artumu.
Visi: Viešpatie, pasilik su mumis!

Kun.: Viešpatie, tikrasis mūsų Vynmedi, įliek savosios Dvasios į mūsų būtį ir buitį, kad duotume gausių vaisių Tavo ir mūsų Tėvo šlovei. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.
Visi: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.