3 Velykų Sekmadienis

Iš Apaštalų darbų. Apd 3, 13-15. 17-19
Anomis dienomis Petras kreipėsi į minią: Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai.

O dabar, broliai ir seserys, aš žinau, kad jūs taip padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent – kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės.“
Atliepiamoji Psalmė Ps 4. 2. 7. 9 (P: 7b)
P. Viešpatie, tavo veido šviesa mums tešviečia.

Kai šaukiuosi, mane išklausyki, *
o mano teisusis Dieve!
Vargo prispaustam, tu man padėjai. *
Būk maloningas, išklausyk mano maldą! – P.

Daugelis sako:
„O, kad geresnės dienos išauštų! *
Viešpatie, tavo veido šviesa mums tešviečia!“ – P.

Ramus aš guluosi ir tuoj užsnūstu, *
nes tik tu, Viešpatie, leidi be rūpesčio man ilsėtis. – P.
Iš Šventojo Apaštalo Jono Pirmojo laiško. 1 Jn 2, 1-5a
Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio.

Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame.
Posmelis prieš Evangeliją Plg. Lk 24, 32
Aleliuja. –
Viešpatie Jėzau, atverk mums Raštų prasmę;
uždek mūsų širdis, kai tu mums kalbi. –
Aleliuja.
Evangeliją pagal Luką Lk 24, 35-48
Anuo metu Jėzaus mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint.“ Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas.
 
Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse.“ Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.“

Sekmadienio mintys

Dvi Rašto interpretacijos
 
„Jiems apie tai besikalbant…“ Apie ką mokiniai kalbėjosi? Apie Jėzų, kuris lydėjo kelyje, bet jo nepažino, apie užsidegusias širdis klausantis Nepažįstamojo, apie duonos laužymą, apie tai, kaip suprato, kad Jėzus yra su jais. Nepasilaikė viso to vien savo širdyse, dalijosi vienas su kitu. Buvo susirinkę Jėzaus vardu, tad nenuostabu, kad ir jis panoro susitikti su jais.

Jėzus – geriausias Šventojo Rašto egzegetas. Jis pats pasakoja ir aiškina, kas apie jį parašyta Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmyne ir kaip tuos žodžius suprasti. Gundytojas taip pat išmanė Raštus. Citavo juos dykumoje, primindamas Dievo angelus, kurie turėtų sergėti ir net nešioti ant rankų, kad „neužsigautum kojos į akmenį“. O Jėzus pirmiausia prisiminė, jog parašyta, kad Mesijas kentės. Pradėjęs viešai mokyti, Jėzus kvietė: „Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Dabar paaiškina, kad visa, ką Šventasis Raštas perdavė ir ką jis pats patyrė, – įvyko dėl to, kad visi „atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą“.

Viešpatie, drąsink ir mus pripažinti sunkios kelionės nuovargi, savo nesupratimą ir abejones, net netikėjimą — kaip drąsinai Emauso mokinius. Ir dar labiau uždek mus savo žodžiais — net apie kančią ir, žinoma, apie prisikėlimą. Tavo prisikėlimas — raktas suprasti Tavo kryžių ir kiekvieno žmogaus kančią. Skatink mus klausyti Tavo, o ne gundytojo pateikiamų interpretacijų. Atverk protą, kad suprastume Raštus ir liudytume Tavo prisikėlimą ne vien kaip nuostabą kelianti įvykį, o kaip paskatinimą atsiversti ir priimti Tavo atleidimo dovaną.
  • All Posts
  • Šv. Raštas
Skaityti daugiau...

End of Content.

Paaukok parapijai

Paremti

Visuotinė malda

Kun.: Broliai seserys, melskime, kad tvirtas tikėjimas Kristaus Prisikėlimu padėtų Jo Bažnyčiai gyvai skelbti džiugiąją naujieną.

Vad.: Melskime už Bažnyčią, kad taip kaip Kristus kelyje į Emausą mokėtų priimti ir palydėti į ją atėjusius žmones.
Visi: Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!
 
Vad.: Melskime už mūsų ganytojus, kad Kristaus pavyzdžiu visiškai pasišvęstų savo misijai.
Visi: Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!
 
Vad.: Melskime už išgyvenančius gedulą ar gyvenimo prasmės nematančius žmones, kad savo kelyje sutiktų tikros vilties ir atjautos liudytojų.
Visi: Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!
 
Vad.: Melskime už vienatvės prislėgtuosius, kurių yra daugiau, negu mums atrodo, kad surastų paguodos Kristaus Prisikėlime, pažintame per tikinčiųjų meilę.
Visi: Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!
 
Vad.: Melskime, kad čia susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė atpažintų Kristaus buvimą laužomoje Duonoje.
Visi: Kristau, išgirsk, Kristau, išklausyk!
 
Kun.: Dieve, mūsų Tėve, kuris nepagailėjai atsiųsti savo Sūnaus į šios žemės kelius, išklausyk mūsų maldą. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.
Visi: Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.