Vaikų Puslapis

Lukšių Šv. Juozapo
parapija

Keistas Žodis

Liusilė visada tvarkingai susišukuodavo plaukus ir susisegdavo juos gražiu rožinės spalvos segtuku. Ji buvo pati mandagiausia ir pavyzdingiausia mokyklos ketvirtokė. Per pamokas sėdėdavo tiesi it styga, o kai žiovaudavo, grakš­čiai prisidengdavo burną ranka. Namų darbus mergaitė at­likdavo be klaidų, o sutikusi mokyklos direktorę, visada pasisveikindavo.
 
Vieną dieną jos suolo draugei Modestai šovė į galvą nie­kam tikusi mintis „sutaisyti” raudoną rašiklį, leidusį raša­lą ir terliojusį sąsiuvinį. Nuo to viskas ir prasidėjo.
Sugedęs rašiklis, tesugebantis lieti dėmes kur papuolė, išsprūdo iš stambių Modestos rankų ir tris kartus šliūkšte­lėjo rašalą tiesiai ant Liusilės rožinio segtuko.
 
Švelnioji Liusilė pašoko ant kojų ir, didžiulei visų nuo­stabai, sušuko: -Gašlybė!
-Oho! – vienu metu išsprūdo aštuoniolikai priblokštu ketvirtokų.
 
Žiaurus laukinis žvėriūkštis
 
Šviesiaplaukė mokytoja Otilija pažvelgė į mergaites pro apvalių akinukų viršų ir suakmenėjo, nes tuo metu Mo­desta pradėjo keistis: jos plaukai pasistojo piestu tarsi šer­no šeriai, o praplatėjusioje burnoje sublizgo aštrių smailių dantų eilė. Nagai tapo ilgi ir užsirietė it katės.
 
Liusilė išsigando. Modesta čiupo ją už pakarpos. Susikibusios jos nuvirto ant grindų ir ėmė ristis kūliais, spardydamos suolus ir kuprines. Kai mokytoja vargais negalais jau atskyrė, ant Liusilės skruosto raudonavo ilgas įdrėskimas. Modesta atgavo savo tikrąjį pavidalą, nors jos akyse ir toliau degė nenumaldomas įsiūtis.
 
-Tuoj pat abi atneškite pažymių knygeles! – griežtai pa­liepė mokytoja.
-Tai ji pradėjo! – sušuko Modesta.
Liusilė prapliupo verkti, glausdama prie sužeisto skruosto geltonomis ir mėlynomis gėlytėmis išsiuvinėtą nosinaitę.
-Ji man pasakė… – tęsė nepermaldaujamoji Modesta.
-Tylos! – nutraukė mokytoja. Ji pabūgo naujo mergai­čių įniršio protrūkio.
 
Liusilė ėjo namo nuleidusi galvą. Draugės traukėsi jai iš kelio, tarsi ji būtų užsikrėtusi raupsais. Mergaitė nesupra­to, kas atsitiko. Jai išsprūdo „kažkoks žodis”, ir Modesta, geraširdė storuliukė, staiga pavirto į grėsmingą laukinį žvė­rį. „Gal aš kokia ragana”, – svarstė Liusilė. „Gal tuo žodžiu ją užkerėjau…” – spėliojo mintyse.
Keistasis įvykis Liusilei įvarė nemažai baimės, tačiau sa­votiškai tuo ir didžiavosi.
Brolis varliūkštis
 
Parsliūkinusi namo, ji elgėsi kaip paprastai, gal tik buvo kiek tylesnė ir kruopščiau ruošė pamokas. Mamai grįžus iš darbo, mergaitė kažkodėl nežiūrėjo televizoriaus. Pabučia­vusi dukrą, mama paklausė: -Kur susidraskei veidą?
-Nieko tokio. Per kūno kultūros pamoką atsitrenkiau į gimnastikos sienelę.
-Būk atsargesnė. Žiūrėk, kur bėgi.
-Gerai, mama.
Deja, vakarieniaujant nuskambėjo lemtingas klausimas. Šveisdamas pirmą patiekalą, tėtis pasidomėjo:
-Na, mažute, kaip šiandien sekėsi mokykloje?

Liusilė nudelbė akis į lėkštę. -Ger… – buvo bepradedanti murmėti.

Tačiau Mauricijus, vienais metais jaunesnis Liusilės bro­lis, klastingai pasivaipęs ją nutraukė: -Susimušė su Modesta vidury pamokos! Mokytoja įra­šė jai pastabą!..
 

Liusilė išraudo kaip ugnis. Staiga ji pašoko nuo stalo, išdidžiai pakėlė galvą ir piktai sužaibavusi akimis metė bro­liui magišką žodį: -Gašlybė!!!

-O, siaube!.. – išsigandę sušuko tėvai.

Tą akimirką piktdžiugiška Mauricijaus šypsenėlė išblė­so. Jo veidas ėmė darytis kažin koks plokščias ir įgijo keistą pilkai žalsvą atspalvį. Akys išsprogo ir nutolo viena nuo kitos. Rankos ir kojos ištįso ir suplonėjo, o iš burnos pasi­girdo „kva-kva”.

Mauricijus pavirto varliūkščiu. Jis pasileido šokuoti sta­lu, šleptelėjo į majonezo indelį, po to – tiesiai Liusilei ant galvos. Įsikibo sesei į plaukus taip stipriai, kad toji ėmė klykti kaip išprotėjusi. Sutrikę tėvai neįstengė pajudėti iš vietos. Galiausiai makabriškas šokis baigėsi. Mauricijus vėl tapo berniuku, o Liusilė nurimo.

-Abu tuoj pat marš miegoti ir jokio televizoriaus! – su­komandavo tėvas.

Vaikai lėtai vilko kojas į savo kambarius. Mauricijus pervėrė seserį žiauriu žvilgsniu: -Tu man dar užmokėsi, žiežula!

Liusilę kamavo prieštaringi jausmai: gėda dėl juodų dar­belių pynėsi su išdidžiu pasitenkinimu. „Taip, aš tikra ra­gana!” – nusprendė.

Paršelis su kuprine
 
Kita diena prasidėjo kaip ir visos. Per pusryčius Mauri­cijus rodė seseriai grimasas. Liusilė tik išdidžiai trūktelėjo pečiais. Ji jautėsi visa galva pranašesnė už tą varganą vaikėzą. Iš namų ji išbėgo tekina, net su mama neatsisveikino. Taip įvyko pirmą kartą. Mamai buvo nesmagu.
 
Įšokusi į autobusą, ji atsidūrė keleivių spūstyje. Viena apkūni ponia ją netyčia stumtelėjo ir Liusilė (kuri papras­tai viską iškęsdavo tylomis) pajuto savyje knibždantį kerš­to troškimą. Ji išsižiojo ir garsiai užriko: -Gašlybė!
Tačiau šį kartą kai kas nutiko jai pačiai. Liusilė ėmė linkti prie autobuso grindų ir po sekundėlės jau stovėjo ant ketu­rių kojų. Pasijuto labai neįprastai: norėjo kažką pasakyti, bet jai iš burnos sklido tik keistas kvykimas.
 
Viena pasibai­sėjusi moteris sušuko:
-Vaje!.. Autobuse – paršas!!!
Kažkoks berniūkštis sukikeno:
-Nieko sau paršas – su kuprine!
 
Po kelių minučių visame autobuse skambėjo šūksniai:
-Kažkoks beprotnamis!
-Išmeskit kas nors pro duris tą kiaulę!
-Praneškit vairuotojui! Stabdykit autobusą!
 
Virtusi paršeliu Liusilė net uždususi puldinėjo žmonėms tarp kojų, slėpdamasi nuo spyrių ir baksnojimų lietsargiais. Pagaliau autobusas sustojo, ir ji išspruko, lydima keleivių šūkčiojimų ir juoko.
 
Prisilietusi prie asfalto, vėl tapo mergaite.
-Oooi… – su palengvėjimu atsiduso.
 
Besišypsantis senukas, išlipęs toje pačioje stotelėje, pa­žvelgė mergaitei į akis.
-Jums atrodo keista, tiesa? – kreipėsi į jį Liusilė.
-Kurgi ne.
-Ir visa tai dėl vieno žodelyčio, – tęsė Liusilė, vis dar negalėdama atsigauti.
-Yra žodžių, kurie turi siaubingą galią – paverčia žmo­nes gyvuliais, – pritarė senukas. – Nepavydėtina dalia tų, kurie tokių žodžių žino.
-Ką daryti, kad toks žodis daugiau neišsprūstų? – pa­sidomėjo mergaitė.

-Tiesiog reikia išmokti jo netarti… Nors kartais tai labai sunku, – atsakė supratingasis senukas.

-Ačiū! – iš visos širdies padėkojo mergaitė.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.