Vaikų Puslapis

Lukšių Šv. Juozapo
parapija

Išminties paslaptis

Seneliai mums reikalingi

Neatmenamais laikais vienoje šalyje, kuri vadinosi Semelija, šešiasdešimt vienerių metų sulaukusius žmones išvydavo mirti į nykius kalnus. Toks jau buvo Semelijos valdovo Leonardo IV įsakymas: „Seniai, iš kurių nėra jo­kios naudos, turi būti palikti likimo valiai. Savo šalyje dau­giau nemaitinsime tų, kurie nedirba“.
Karaliaus raštas buvo iškabintas visose kryžkelėse. Su­augę sūnus ir dukterys, mylėję savo tėvus, nežinojo, ką da­ryti. Nors karalius atrodė esąs išmintingas ir kilniaširdis, šį kartą buvo labai sunku jam paklusti. Deja, taip pasielgė beveik visi.
 
Tik vienas jaunuolis pasiryžo: „Kaip galiu apleisti sa­vo mamą, kurią karštai myliu? Nepadarysiu to niekada!“ Po savo namu vaikinas iškasė plačią duobę ir įrengė joje slėptuvę. „Mama, prašau tavęs persikelti į šią buveinę. Tik nepamiršk kalbėti pašnibždomis, nes jei tave aptiktų – nužudytų“, – paprašė jis.
Slėptuvėje jaunuolis paklojo šiaudų demblių ir patiesa­lų. Kasdien slapta ten nešė mamai maisto. Kai jį ištikdavo sunkumai, visada klausdavo mamos patarimų: „Mama, ką man daryti?“ Visa tai vyko kuo didžiausioje paslaptyje, jau­nuolis apie tai niekam nė žodeliu neprasitarė.
Kaip pasverti dramblį?
 
Vieną nelemtą dieną Semelijos kaimynystėje įsikūrusios Altamiros karalystės valdovas nusprendė skelbti Semelijai karą ir ją užgrobti. Bet jam reikėjo kokios priežasties pra­dėti puolimą, tad nusiuntė Leonardui IV sunkų galvosūkį: „Kaip galima pasverti dramblį? Jei į mano klausimą neat­sakysi, užkariausiu tavo šalį“.
 
Sutrikęs Leonardas IV nežinojo ko griebtis.

Visose kryžkelėse liepė iškabinti skelbimus: „Jei nesu­gebėsime pasverti dramblio, mūsų kraštą užplūs priešai. Tam, kas šią užduotį įvykdys, bus dosniai atlyginta”. Skel­bimą perskaitė ir gerasis sūnus, kuris, grįžęs namo, tuoj pat nuskubėjo pas motiną:

– Mama, kaip pasverti dramblį? – paklausė.
Tai nesudėtinga. Į valtį reikia prikrauti akmenų. Taip galima pasverti keturis šimtus ar net aštuonis šimtus ki­logramų, – atsakė įžvalgioji moteris.
Sūnus nužygiavo pas valdovą ir pasakė galvosūkio sprendimą. Karalius nudžiugo ir pagyrė:
Tu tikras šaunuolis. Ačiū už tavo pastangas.
Ir išsiuntė atsakymą Altamiros karaliui.
 
Šis sunerimo, nes buvo įsitikinęs, kad niekas nepajėgs už­davinio išspręsti. „Taip, teisingai, dviem valtimis galima pa­sverti dramblį. Jei abiejų valčių kraštai bus tame pačiame lygyje ir į vieną iš jų krausime akmenis, o į kitą pastatysime dramblį, matysime, kiek reikės akmenų, kad valtys būtų vie­nodai panirusios į vandenį. Tik labai protingas žmogus ga­lėjo išspręsti šį uždavinį. Bet nusiųsiu jam dar vieną. Šito tai tikrai neįveiks”.
Ir užsispyrėlis Altamiros karalius nusiuntė Leonardui IV antrąjį klausimą.
Virvė iš pelenų
 
Savo laiške jis parašė: „Skelbiu Semelijos valdovui: at­siųsk man tūkstančio metrų ilgumo virvę iš pelenų. Jei ne, sulyginsiu tavo šalį su žeme“.
 
Karalius ir vėl paniro į gilų liūdesį. Jis nežinojo, kaip tokią virvę nuvyti, tad gatvėse vėl pasirodė skelbimai: „Kas atgabens tūkstančio metrų ilgumo virvę iš pelenų, gaus iš manęs viską, ko panorėjęs“.
Gerasis sūnus atėjo pas motiną:
Mama, kas per daiktas pelenų virvė? Kaip ją nuvyti?
Nežinai? Tai labai paprasta. Reikia daryti taip: tūks­tančio metrų ilgumo virvę išmirkyti sųriame vandenyje. Po to įdėti į geležinę formą ir uždegti. Susvilusi virvė ir bus, ko tau reikia.
Gerai! Pabandysiu, – linktelėjo galva jaunuolis.
Susirado virvę, išmirkė ją sūriame vandenyje ir, įdėjęs j geležinį dėklą, padegė. Kai ugnį užgesino ir virvė atšalo, nu nešėją karaliui. Šis net suplojo rankomis iš pasitenkinimo.
Tu tikras gudruolis. Ir kaip tau šovė į galvą? Tiesiog neįtikėtina.
Karalius nieko nelaukęs išsiuntė pelenų virvę grėsmin gajam kaimynui.
Siūlas tarp susipynusių šaknų 
 
Altamiros tironas negalėjo patikėti savo akimis. Tik burb­telėjo sau po nosimi: „Ir kaip tas kvailys sugebėjo? Na, nie­ko, trečiojo galvosūkio tai tikrai neįveiks: kaip tarp seno vynuogienojo susipynusių šaknų gali pralįsti siūlas?“ 
 
Pasiuntinys atnešė naują klausimą Leonardui IV. Seno vynuogienojaus šaknys – tokia raizgalynė, kad kitos tokios pasaulyje nerasi.
 
Kai gerasis sūnus sužinojo apie naują iššūkį, jis vėl nusi­leido į mamos slėptuvę: 
Mama, mama, gal žinai, kaip galima prakišti siūlą tarp susiraizgiusių seno vynuogienojaus šaknų?
Nieko sudėtingo! Eik į lauką ir sugauk skruzdėlę, po to pririšk jai prie kojos vos įžiūrimą šilko siūlą ir paleisk ją tarp šaknų. Tik nepamiršk apšlakstyti šaknų medumi. 
 
Jaunuolis tuoj pat pabandė taip padaryti ir tikrai – skruz­dėlė siūlą per šaknis ištraukė. Jis nubėgo pas karalių.Jūsų didenybe! Galvosūkis išspręstas! – tai pasakęs, jis viską pademonstravo. 
 
Šaknų raizginys buvo nugabentas kaimyninės šalies ga­liūnui, ir šis padarė išvadą: „Semelijos šalyje gyvena ypatin­gas išminčius. Jei pulsime tą šalį, pralaimėsime. Be jokios abejonės“.Ir jis atsisakė skelbti karą.
„Dabar viską suprantu!“
 
Leonardas IV pakvietė gerąjį sūnų ir tarė jam:
Tokio protingo vyro kaip tu dar niekur nemačiau. Iš­sprendęs galvosūkius tu išgelbėjai šalį nuo pražūties. Duo­siu tau viską, ko paprašysi. Sakyk, ko nori!
Jaunuolis atsakė:
Ne, valdove. Ne aš esu tas išminčius. Ne savo protu išsprendžiau galvosūkius. Pasakysiu tau, kas tai padarė. Prižadi neužsirūstinti? Suteiksi man tai, ko paprašysiu?
Taip, žinoma. Savo pažadą išpildysiu. Kalbėk.
Ar tikrai manęs neapgausi?
-Ne.
Turiu prisipažinti, kad nepaklusau tavo įsakymui iš­siųsti savo motiną myriop. Man jos buvo labai gaila, todėl, užuot išsižadėjęs, paslėpiau ją. Tai ji ir išsprendė galvosū­kius. Seni žmonės galbūt atrodo bejėgiai, bet jie turi daug patirties ir išminties. Negaliu apleisti savo motinos. Štai ko tavęs prašau: palik ją su manimi!
Išgirdęs šiuos žodžius, karalius susimąstė, po to nu­švitęs tarė:
Tai mat kaip! Dabar viską suprantu! Dovanoju tavo mo­tinai gyvybę. Tuojau pat išvesk ją iš slėptuvės. Nuo dabar visi senoliai bus gerbiami ir vertinami. Mums reikia jų išminties!
 
 
Medžiaga panaudota iš:
Bruno Ferrero „Geros ir gražios istorijos“
Vertimas iš Italų kalbos: Rasa Paleckytė Leidykla „Katalikų pasaulis“

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.