Vaikų Puslapis

Lukšių Šv. Juozapo
parapija

Maldynėlis vaikams

Dievo vaike

Jėzus kviečia tave į savo šeimą – Bažnyčią. Šeimoje visi susirenkame prie bendro stalo. Šeimoje švenčiame brangiausius įvykius. Bažnyčioje susirenkame prie altoriaus, kur Jėzus dalijasi su savo vaikais Gyvybės duona. Bažnyčia yra mūsų šeima ir namai. Čia mes švenčiame ir garbiname mūsų Tėvą; giedame, susitaikome, mokomės šviesiai žvelgti į gyvenimą – į viską, ką veikiame, darome ir ko siekiame. Dievas mus visus labai myli.

Persižegnojame

Kai turi draugą, su juo bendrauji, kalbiesi, daliniesi džiaugsmais ir rūpesčiais. Kartais, kai būna sunku, užtenka ir  tyliai kartu pabūti. Die­vas yra geriausias mūsų draugas. Jis išmokė savo vaikų šeimą, Bažnyčią, su Juo kalbėtis malda. Maldą pradedame Dievo vardu:
 

Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Švč. Trjybės pagarbinimas

Dievas yra neapsakomai didis ir vertas begalinės garbės. Todėl mes Jam dėkojame už visas ma­lones ir kalbame:
 
Garbė Dievui: Tėvui,  ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.

Amen.

Viešpaties Malda

Jėzus parodė, kad Dievas yra mūsų Tėvas, ir išmokė į Jį kreiptis malda:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! 
Teesie šventas Tavo vardas, 
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdie­nės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Savo tikėjimą drauge su visa Dievo šeima, Baž­nyčia, mes išpažįstame apaštalų žodžiais:

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją
ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, 
gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Pi­loto, 
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palai­dotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; 
įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atlei­dimą,

kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Angelo pasveikinimas Marijai

Marija labai mylėjo Dievą. Ji yra mūsų tikėjimo ir meilės Dievui pavyzdys. Todėl mes drauge su visa Bažnyčia meldžiamės:
 
SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,  melsk už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Viešpaties Angelas

Kai Marija meldėsi savo kambaryje, pas ją atėjo Dievo angelas ir pranešė, kad ji taps vienatinio Dievo Sūnaus Motina. Jau daug amžių ir mes kartu su visa Bažnyčia kartojame tuos gražius, malda tapusius angelo pasveikinimo žodžius.
 
Viešpaties angelas apreiškė Marijai:
 „Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“. Sveika, Marija…
„Štai aš Viešpaties tarnaitė,  teesie man pagal ta­vo žodį“. Sveika, Marija…

„Ir žodis tapo Kūnu ir Gyveno tarp mūsų“. Sveika Marija…

Maldelė už mirusius

Kai kalbame šią maldą, mes prisimename ne tik gyvuosius, bet ir miru­siuosius:
 
Amžinąjį atilsį duok miru­siems, Viešpatie,
ir amžino­ji šviesa jiems tešviečia(3 kartus).

Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Kasdieninės Mūsų Maldos

Kai turi gerą draugą, randi daug būdų kaip su juo ben­drauti. Jėzus – geriausias mūsų draugas! Todėl su Juo kalbamės apie viską, kas slypi mūsų širdyje. Pirmiausiai ir labiausiai Dievui už viską dėkojame. Dėkojame už visas malones: už Jo meilę mums, už gyvybę ir nuostabų pasaulį, už brangius žmo­nes ir už tai, kad davė mums protą suprasti bei širdį mylėti. Mes galime džiaugtis gyvenimu! Todėl meldžiamės visokiomis progomis ir visur: namie, bažnyčioje, mokykloje, stovykloje ir net gamtoje… Su Dievu mes norime būti visada!

Ryto malda

Viešpatie, Tu esi gy­vybės šaltinis!
Tau aukoju šią dieną ir  meldžiuosi
už visus žmones kaip savo brolius ir seseris.
Mel­džiuosi už tuos, kurie keliasi iš miego, kad kiltų į Tave;
už einančius į darbą, kad dirbtų Tau;
už pasiliekančius namie, kad liktų prie Tavęs;
už grįžtančius iš darbo, kad pailsė­tų Tavyje;
už sergančius ir nusiminusius, kad atsigręžtų į Tave;
už tuos, kurie šiandien mirs, kad užmigtų Tavyje.

Su Tavimi, Viešpatie, meldžiame: Tėve mūsų…,

Dienos malda

Kai jėgos mus apleidžia, Tu būk jėga, Šventoji Dvasia.
Kai mes nusilpę dėl ligos, Tu būk sveikata, Šventoji Dvasia.
Kai mus klausimai vargina, Tu būk atsakymas, Šventoji Dvasia.
Kai mus rūpesčiai kamuoja, Tu būk išeitis, Šventoji Dvasia.
Kai viskas atrodo beviltiška, Tu būk nauja pradžia, ŠventojKai mirtis artinasi, Tu būk gyvenimas, Šventoji Dvasia. Amen.                                            
 / Anton Rotzeter /

Vakaro malda

Šį vakarą dėkoju Tau, Viešpatie,
už prabėgusią dieną, už džiaugsmus,
už tai, kad padėjai įveikti sunkumus.
Dėkoju už visus sutiktus žmones,
už tėvelių ir mokytojų rūpestį. Palaimink juos.
Gailiuosi dėl tų savo minčių,
žodžių ir darbų, kuriais įžeidžiau Tave,
ge­rasis mano Viešpatie.
Suteik stiprybės rytoj tapti nors truputį geresniu (-e).
Duok man ramią, Tavo palaimos sklidiną naktį.

Siųsk savo angelus mane globoti. Amen.

Malda Į Angelą Sargą

Dievas mus myli ir siunčia savo angelus mus globo­ti. Jie lydi kiekvieną mū­sų žingsnį ir veda tiesos keliais pas Dievą. Todėl prisiminkime savo Angelą Sargą kiekvieną dieną ir kreipkimės į jį savais arba čia parašytais žodžiais.
 
Angele Sarge, Dievo duotasis,     
būk prie manęs tu,man paskirtasis.
Vakarą, naktį, rytą ir dieną
saugoki mano žingsnį kiekvieną. Amen.

Malda Į Šventajį Globėją

Mano šventasis globėjau… (ištark jo vardą),
globok mane ir užtark.
Mokyk mane džiugiai tarnauti Dievui,
aukotis savo Tėvynei   
ir daryti gera kiekvienam žmogui.
Sustiprink mano uolumą
per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Malda Prieš Pamokas

Padėk, Viešpatie, kad šios pamokos būti lyg džiugus himnas,
supintas iš Tavo garbės, Tėvynės meilės ir pagarbos artimui,

To prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Malda Po Pamokų

Ačiū Tau, Viešpatie, už suteiktą mokslo šviesą,
už tai, ką išmokau ir sužinojau, 
už mokytojų dėmesį ir meilę,
už draugų ištikimybę ir dos­numą.
Padėk visa tai panaudoti geram.

To prašau per Kristų, mūsų Viešpatį.      Amen.

Malda Prieš Valgį

Palaimink, Viešpatie, mus ir šias dovanas,
kuriomis apdovanojai.
Suteik jų ir tiems žmonėms, kuriems jų stinga.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Malda Po Valgio

Kai esame sotūs, mums lengva dėkoti.
Todėl dėkingi meldžiamės už alkanus žmones,

kad mokėtume jais rūpintis Tavo, Viešpatie, vardu. Amen.

Malda Už Tėvelius

Dieve, kuris vaikams liepei gerbti ir mylėti savo tėvelius,
išklausyk mano karštą maldą
ir suteik mano brangiems tėveliams
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės visuose jų darbuose,

ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę danguje. Amen.

Malda už Tėvynę

Viešpatie Dieve, Tu sutvėrei visas šalis ir visus žmones.
Tu esi karalių Karalius ir visko Valdo­vas!
Tu visus globoji, visais rūpiniesi. Labai Tavęs prašau,
saugok ir mūsų Tėvynę nuo visokių nelaimių.
Gink mus nuo bado, karo ir ligų.
Padaryk, Viešpatie, kad visi mūsų krašto gyventojai
neskriaustų vieni kitų ir nesipyktų;
kad mylėtų vieni kitus kaip tikri vienos motinos vaikai.
Ap­šviesk, gerasis Dieve, visus, kad gyventų, kaip Tu mokai,

ir kad visi nueitų pas Tave į amžinąją laimę. Amen.

Malda už pasaulį

Šlovink, mano siela, Viešpatį: kokių nuostabių darbųJis padarė!
Jis ištiesė dangų kaip didžiulę palapinę ir pritvirtino žemę, kad nepajudėtų…
O žmonės pagamino baisius ginklus, kad viską sunaikintų…
Tu, Viešpatie, praveri šaltinius kalnuose ir duodi gerti kiekvienam gyvūnėliui;
nuo savo buveinės leidi lietui lyti- ir visa žemė duoda vaisių!
Tačiau yra neturinčių, ko valgyti, nes mes nemokame pasidalyti duona…
Kokie nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, Tu visa taip išmintingai sukūrei –
visa žemė pilna Tavo kūrybos! Tačiau ne visi gali džiaugtis šiuo pasauliu…
Kai pasislepi – visi išsigąsta; kai atimi didžiūnų galybę – jie dulkėmis virsta…
Kai atsiunti savo Dvasią – visa atgyja.Tu atnaujini žemės veidą!

Mums labai Tavęs reikia, mūsų Dieve…

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.