Dievo Gailestingumas

Praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimt­mečio pradžia… Ispanijoje plieskiasi pilietinis karas, Sovietų Rusijoje kyla antroji raudonojo teroro banga, o Vokie­tijoje kalasi nacizmo daigai… Dabar mes jau žinome, kas įvyks, kai neapykanta suvešės. 

Skaityti

Norėdami patekti į "Dievo Gailestingumo" puslapį, spauskite "Skaityti"

Dievo Gailestingumo Litanija

O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
 
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
 
Tėve, dangaus Dieve,
 • – pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve,
 • – pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
 • – pasigailėk mūsų!
Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, aukščiausioji Dievo savybe,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš Švenčiausiosios Trejybės slėpinio trykštanti versme,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neaprėpiamas,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pranokstantis dangų,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltini,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, apgaubiantis visą visatą,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nužengęs į pa­saulį Įsikūnijusio Žodžio Asmenyje,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus Širdies žaizdos,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nesuvokiamas šventosios Ostijos įsteigimu,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, įkūręs šventąją Bažnyčią,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, veikiantis Šven­tojo Krikšto sakramente,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubiantis mirties valandą,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinąjį gyvenimą,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, regimas užkietė­jusių nusidėjėlių atsivertime,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, stebinantis ange­lus ir nesuvokiamas šventiesiems,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltini,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vainikuojantis visa, kas yra ir dar bus,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, vienintele nusivylusiųjų viltie,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, širdžių atilsi, ramybe išgąsčiuose,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba,
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
 • – pasitikiu Tavimi!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
 • – atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
 • – išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
 • – pasigailėk mūsų!
 •  

Melskimės. O amžinasis Dieve, Ta­vo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri yra meilė bei gailestingumas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.