Rožinio maldoje mes pažvelgiame į Jėzų per Nekalčiausiąją Marijos Širdį… Meldžiantis Rožinį, esame lydimi Dangiškosios mūsų Motinos – Mergelės Marijos, kuri kiekvienu Rožinio slėpiniu veda mus vis arčiau Jėzaus meilingosios Širdies.

Rožinis

4 Dalis - Garbės Slėpiniai

„Tėve mūsų“,
“Sveika Marija“ (3 kartus),
„Garbė Dievui Tėvui…“
Pirmasis Slėpinys
Jėzaus prisikėlimas
Šabui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salome nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos atėjo saulei tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs: „Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos?” Bet, pažvel­gusios iš arčiau, pamatė, kad akmuo nuristas. O buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: „Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui: „Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs”. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo apėmęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Dieve, Tavo Sūnus, nugalėjęs mirtį, atkėlė vartus amži­nybėn. Duok mums, švenčiantiems jo prisikėlimo iš­kilmes, Šventosios Dvasios šviesoje prisikelti naujam gyvenimui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Antrasis Slėpinys
Jėzaus žengimas į dangų
Jėzus jai tarė: „Marija!” Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: Rabuni!” (Tai reiškia: „Mokytojau”). Jėzus jai tarė: „Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: „Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą”. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!” Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu”.
 
Trumpa meditacija tyloje Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Visagali Dieve, užtvindyk mūsų širdis šventu džiaugsmu ir nuoširdžiausiu dėkingumu, nes Tavo Sūnaus įžengimas į dangų reiškia ir mūsų pergalę: ta garbė, kurią jau pasiekė Kristus – mūsų Galva, laukia ir mūsų – jo mistinio Kūno narių. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Trečiasis Slėpinys
Šventosios Dvasios atsiuntimas
Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Tiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Visagali Dieve, teužlieja mus Tavo didybės spindesys, tesustiprina Krikštu atgimusiųjų širdis Šventosios Dvasios malonė. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Ketvirtasis Slėpinys

Marijos paėmimas į dangų

Klausykis! Mano mylimasis! Štai jis ateina, šokinėdamas per kalnus, liuoksėdamas per kalvas. Mano mylimasis panašus į gazelę ar jauną briedį. Štai jis stovi už mūsų sienos, žvelgia vidun pro langus, bando įžiūrėti pro pinučius. Mylimasis mane kalbina! Jis man taria: „Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! Juk žiema jau pasibaigė, lietūs praėjo ir nuščiuvo. Žemė nuberta žiedais, tuojau metas vynmedžius genėti, ir purplelis jau burkuoja mūsų šalyje. Figmedis augina žalias figas, ir vynmedžių žiedai tvinsta maloniais kvapais. Kelkis, mano meile, mano gražioji, eikš! O mano balande uolų plyšyje, uolos prieglobstyje, leisk man pamatyk tavo veidą ir išgirsti tavo balsą, nes tavo balsas toks mielas ir tavo veidas gražus”.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Visagali amžinasis Dieve, Tu savo Sūnaus Motiną, nekaltąją Mergelę Mariją, su kūnu ir siela paėmei į dangų. Duok malonės ir mums nuolat siekti aukštesnių vertybių ir tapti jos garbės dalininkais. Prašome per Kristų, mūsų. Amen.
Penktasis Slėpinys
Marijos vainikavimas
Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojomis mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Dieve, Tu šiandien kelrode žvaigžde tautoms apreiškei savo vienatinį Sūnų. Teikis mums, Tave tikėjimu jau pažystančius, nuvesti ten, kur regėsime visą Tavo didybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Pabaigoje, jeigu nekalbama sekančios dalys: Tikiu Dievą Tėvą

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.