Rožinio maldoje mes pažvelgiame į Jėzų per Nekalčiausiąją Marijos Širdį… Meldžiantis Rožinį, esame lydimi Dangiškosios mūsų Motinos – Mergelės Marijos, kuri kiekvienu Rožinio slėpiniu veda mus vis arčiau Jėzaus meilingosios Širdies.

Rožinis

3 Dalis Kančios Slėpiniai

„Tėve mūsų“,
“Sveika Marija“ (3 kartus),
„Garbė Dievui Tėvui…“
Pirmasis Slėpinys
Malda Alyvų sode
Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į Alyvų kalną. Įkandin nuėjo ir mokiniai. Atėjus į vietą, jis įspėjo: „Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“ Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“ Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karsčiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius. Jis tarė jiems: „Kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Gailestingasis Dieve, iš mūsų nuodėmėmis sužeistos savo Sūnaus Širdies Tu teiki begalinių meilės turtų. Padaryk, kad visada būtume jai atsidavę ir deramai atsilygintume už savo bei kitų nedėkingumą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Antrasis Slėpinys
Jėzaus nuplakimas
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“. Pilotas dar paklausė: „O kas yra tiesa?!“ Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: „Aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių?“ Tada jie ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Barabą!“ O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų.
 
Trumpa meditacija tyloje Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Viešpatie, Tu visuomet gailestingas, tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, kuriems Tavo Sūnus Jėzus Kristus, praliedamas kraują, įsteigė Velykų paslaptį. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Viešpatį. Amen.
Trečiasis Slėpinys
Jėzus vainikuojamas erškėčiais
Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčio­damiesi klupčiojo prieš jį ir sakė: „Sveikas, žydų ka­raliau!” Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Visagali amžinasis Dieve, Tu savo Sūnuje, Visatos Val­dove, panorai visa suvienyti, kaip Galvoje. Padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadva­siškai Tau tarnautų ir be paliavos Tave šlovintų. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen
Ketvirtasis Slėpinys
Jėzus neša kryžių
Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirėnės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsi­gręžęs į jas, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: „Laimingos nevaisingosios! Laimingos negim­džiusios ir nežindžiusios!” Tada sakys kalnams: „Griūkite ant mūsų!” ir kalvoms: „Pridenkite mus!” Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?” Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Dieve, norėdamas atpirkti žmoniją, Tu vienatiniam savo Sūnui skyrei kryžiaus dalią. Suteik mums malonę čia, žemėje, pažinti kryžiaus paslaptį ir danguje džiaugtis atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Penktasis Slėpinys
Jėzaus mirtis ant kryžiaus
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs sto­vinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!” Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!” Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!” Tenai stovėjo indas, pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant yzopo vy­telės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!” Ir, nuleidęs galvą, atidavė dvasią.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo Sūnaus Tu leidai stovėti kenčiančiai Motinai. Suteik Bažnyčiai malonę kartu su ja dalyvauti Kristaus kančioje ir džiaugtis prisikėlimo garbėje. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Pabaigoje,jeigu nekalbama sekančios dalys: Tikiu Dievą Tėvą

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.