Rožinio maldoje mes pažvelgiame į Jėzų per Nekalčiausiąją Marijos Širdį… Meldžiantis Rožinį, esame lydimi Dangiškosios mūsų Motinos – Mergelės Marijos, kuri kiekvienu Rožinio slėpiniu veda mus vis arčiau Jėzaus meilingosios Širdies.

Rožinis

2 Dalis Šviesos Slėpiniai

„Tėve mūsų“,
“Sveika Marija“ (3 kartus),
„Garbė Dievui Tėvui…“
Pirmasis Slėpinys
Jėzus pakrikštijamas Jordano upėje
Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ Bet Jėzus jam atsakė: „Šį katą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Dieve, Tavo vienatinis Sūnus apsireiškė žmogiškame kūne. Padaryk, meldžiame, kad matydami jį esant panašų į mus išore pagal jį atsinaujintume vidumi. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Antrasis Slėpinys
Apreiškimas Kanos vestuvėse

Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam tarė: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jums jis lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokia buvo Jėzaus stebuklų pradžia Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.


Trumpa meditacija tyloje

Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.

Baigiamoji malda
Mūsų nuoširdžiai garbinama Gailestingumo motina, Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums, Viešpatie, išmelsti Tavo pasigailėjimo ir visuomet sulaukti Tavo pagalbos. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Trečiasis Slėpinys
Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
Tada keturi vyrai atnešė paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti prie Jėzaus, jie perplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“ Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: „Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“. Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: „Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau – ar pasakyti paralyžiuotajam: „ Tau atleidžiamos nuodėmės“, ar liepti: „Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok“? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes“, – čia jis tarė paralyžiuotajam, – „sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“ Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: „Tokių dalykų mes niekad nesame matę“.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Mūsų veiksmus, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad Tu būtum kiekvieno mūsų darbo pradžia ir pabaiga. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Ketvirtasis Slėpinys
Jėzaus atsimainymas
Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Dieve, Tavo vienatiniam sūnui garbingai atsimainant, Tu sentėvių apreiškimu patvirtinai tikėjimo paslaptis ir parodei, kokia garbė laukia mūsų, Tavo vaikų. Padėk mums visada klausyti Tavo mylimojo Sūnaus balso ir tapti jo garbės dalininkais. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Penktasis Slėpinys
Eucharistijos įsteigimas
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Žinodamas, kad Tėvas yra visą atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius ir persijuosė rankšluosčiu. Paskui įsipylė vandens į praustuvą ir ėmė mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. Numazgojąs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane „Mokytoju“ ir „Viešpačiu“ ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti“.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Dieve, Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mums taip garbinti šventąsias Tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen
 
Pabaigoje,jeigu nekalbama sekančios dalys: Tikiu Dievą Tėvą

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.