Rožinio maldoje mes pažvelgiame į Jėzų per Nekalčiausiąją Marijos Širdį… Meldžiantis Rožinį, esame lydimi Dangiškosios mūsų Motinos – Mergelės Marijos, kuri kiekvienu Rožinio slėpiniu veda mus vis arčiau Jėzaus meilingosios Širdies.

Rožinis

1 Dalis Džiaugsmo Slėpiniai

„Tėve mūsų“,
“Sveika Marija“ (3 kartus),
„Garbė Dievui Tėvui…“
Pirmasis Slėpinys
Angelas apreiškia Mergelei Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą
Šeštąjį mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi“
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Dieve, Tavo valia amžinasis Žodis prisiėmė žmogaus kūną iš Mergelės Marijos, idant mus atpirktų. Leisk tapti jo dieviškosios prigimties dalininkais visiems, kurie tiki jį esant tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Antrasis Slėpinys
Marija lanko giminaitę Elžbietą.
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą. Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elžbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: ‚ Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavi įsčių vaisius! Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.
 
Trumpa meditacija tyloje Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui.
Baigiamoji malda
Visagali amžinasis Dieve, Tu Švenčiausiąją Mergelę Mariją, laukiančią dieviškojo sūnaus užgimimo, įkvėpiai aplankyti Jono Krikštytojo motiną Elžbietą. Suteik malonę, kad mes taip pat būtume klusnūs Šventajai Dvasiai ir su Marija šlovintume Tave per amžius. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Trečiasis Slėpinys
Gimsta pasaulio Atpirkėjas.
Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtinę Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa! Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.   
Ketvirtasis Slėpinys

Kūdikėlis Jėzus paaukojamas šventykloje.

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmagimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, , kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda
Užliejai mus, visagali Dieve, nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa! Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje ir atsispindi darbuose. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.   
Penktasis Slėpinys
Po trijų dienų Jėzus atrandamas šventykloje.
Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažystamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
 
Trumpa meditacija tyloje
Tėve mūsų; Sveika Marija (10 kartų); Garbė Dievui Tėvui. 
Baigiamoji malda

Dieve, Tu šiandien kelrode žvaigžde tautoms apreiškei savo vienatinį Sūnų. Teikis mums, Tave tikėjimu jau pažystančius, nuvesti ten, kur regėsime visą Tavo didybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Pabaigoje, jeigu nekalbama sekančios dalys: Tikiu Dievą Tėvą

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.