Lukšių Šv. Jozapo parapija

Susitaikymas
Atgaila

SUSITAIKYMAS SU DIEVU

ATGAILA – IŠPAŽINTIS

Išpažintis, atgailos sakramentas, vadinamas ir susitaikymo sakramentu. Bažnyčia tuo būdu nori pabrėžti VIENIJIMĄSI, ryšį tarp žmogaus ir Dievo, užmezgamą per šį sakramentą. Juk atgailos tikslas – labiau pamilti Dievą ir visiškai jam save pavesti.
 
Daugelis mūsų dažnai atliekame išpažintį, todėl kyla įpročio, rutinos, formalizmo pavojus. Išpažinties negalime laikyti vienu iš dvasinių pratimų. Tai yra sakramentas, paties Kristaus duotas ženklas, per kurį Dievas tikrai paliečia žmogų. Šis sakramentas yra paties Jėzaus parodytas kelias pas Tėvą. 

Atlaidai

Kai mums per išpažintį jau atleista nuodė­mių kaltė ir amžinoji bausmė, dar lieka laikinoji bausmė, kuri atliekama arba skaistykloje, arba čia, žemėje, atgailos dvasia kenčiant šio gyvenimo vargus, nelaimes, patiriamas skriaudas; arba ji panaikinama vadinamais atlaidais. Taigi, atlaidai yra panaikinimas laikinos bausmės už jau atleistas nuodėmes. Juos iš Viešpaties Jėzaus, Švč. Mer­gelės Marijos, apaštalų, tikėjimo bei doros kankinių ir kitų šventųjų nuopelnų lobyno už įvairius maldingus darbus nustato Bažnyčia.
 
Yra skiriami dvejopi atlaidai: visuotiniai ir daliniai, žiū­rint, ar jie skiriami panaikinti visą laikinąją bausmę, ar tik jos dalį.
 
Visuotinių atlaidų sąlygos.
 Norint gauti visuotinius atlaidus, reikia atlikti Bažnyčios nustatytus darbus ar maldas, prieiti išpažinties ir Komunijos, pasimelsti popiežiaus intencija (bent ,,Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“) ir nebūti prisirišusiam prie jokios, kad ir lengvos, nuodėmės.
 
Visuotinius atlaidus, pvz., galima gauti apeinant kryžiaus ke­lią. sukalbant bent vieną dalį (penkias paslaptis) rožančiaus bažnyčioje arba bendrai šeimoje ar grupėje, ir daugeliu kitų atvejų, kurie skelbiami bažnyčiose. neišpildoma kuri nors iš aukščiau minėtųjų sąlygų, gaunami tik daliniai atlaidai.
 
Daliniai atlaidai.
 Dalinių atlaidų prasmė tokia, kad Bažnyčia iš savojo lobyno prideda mūsų veiksmams antra tiek, kiek jie patys turi atlyginamosios vertės.
 
Dalinių atlaidų Bažnyčia skiria už įvairias maldas ir geruo­sius darbus; nebūtina žinoti, už ką atlaidai paskirti, pakanka noro gauti visus atlaidus, kuriuos tik galima.
 
Labiausiai atmintini tie atlaidai, kuriuos galime gauti kasdien ir bet kada. Juos gauname:
 
1. kai, atlikdami savo darbus ar kentėdami vargus, keliame širdį į Dievą;
2. kai sušelpiame stokojančius, paguodžiame liūdinčius, pamokome ne­žinančius;
3. kai atgailos mintimi išsižadame kokio malonumo;

4. kai mokomės ar mokome tikėjimo tiesų, pagarbiai naudoja­mės Bažnyčios pašventintais daiktais (rožiniais ir kt.).

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.