10 Eilinis Sekmadienis

„Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“

Švč. Trejybė

Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

Šv. Dvasios Atsiuntimas – Sekminės

…jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos.“

Kristaus žengimas į dangų

Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais

6 Velykų sekmadienis

Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.

5 Velykų Sekmadienis

Pagrindinis Šv. Raštas Sekmadienių ir Šventadienių Šv. Mišių metu skaitomi Šv. Rašto skaitiniai Skelbimai Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų skelbimai Aukos parapijoms ir Šv. Mišių užsakymas Čia galima paaukoti elektroniniu bankininkystės mokyjimo būdu Lukšių ir Sutkų parapijoms. Taip pat užsakyti Šv. Mišias. Norėdami išsirinkti kitą sumą nei nurodyta mokėjime, paspauskite ant „Yra daugiau varijantų” naujame lange „varijantai”. Dėl Šv. Mišių laiko ir datos, susisiekite su klebonu Kontaktai Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų kontaktai Sakramentai Krikšto Sakramentas Sutvirtinimo Sakramentas Sutvirtinimas-Pirma pamokėlė Sutvirtinimas – Antra pamokėlė Sutvirtinimas-Trečia pamokėlė Sutvirtinimas – Ketvirta pamokėlė Sutvirtinimas – Penkta pamokėlė Sutvirtinimas – Šešta pamokėlė Švč. Sakramentas Pamokėlės Pirmajai Komunijai Pirma pamokėlė Antra pamokėlė Trečia pamokėlė 4 Pamokėlė Atgailos Sakramentas Ligonių patepimas Kunigystės Sakramentas Santuokos Sakramentas Tikėjimas-Malda Tikėjimas Malda Vaikų – Jaunimo Vaikų puslapis Jaunimo puslapis Aukos parapijai Kontaktai Pagrindinis Šv. Raštas Sekmadienių ir Šventadienių Šv. Mišių metu skaitomi Šv. Rašto skaitiniai Skelbimai Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų skelbimai Aukos parapijoms ir Šv. Mišių užsakymas Čia galima paaukoti elektroniniu bankininkystės mokyjimo būdu Lukšių ir Sutkų parapijoms. Taip pat užsakyti Šv. Mišias. Norėdami išsirinkti kitą sumą nei nurodyta mokėjime, paspauskite ant „Yra daugiau varijantų” naujame lange „varijantai”. Dėl Šv. Mišių laiko ir datos, susisiekite su klebonu Kontaktai Lukšių Šv. Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos parapijų kontaktai Sakramentai Krikšto Sakramentas Sutvirtinimo Sakramentas Sutvirtinimas-Pirma pamokėlė Sutvirtinimas – Antra pamokėlė Sutvirtinimas-Trečia pamokėlė Sutvirtinimas – Ketvirta pamokėlė Sutvirtinimas – Penkta pamokėlė Sutvirtinimas – Šešta pamokėlė Švč. Sakramentas Pamokėlės Pirmajai Komunijai Pirma pamokėlė Antra pamokėlė Trečia pamokėlė 4 Pamokėlė Atgailos Sakramentas Ligonių patepimas Kunigystės Sakramentas Santuokos Sakramentas Tikėjimas-Malda Tikėjimas Malda Vaikų – Jaunimo Vaikų puslapis Jaunimo puslapis Aukos parapijai Kontaktai 5 Velykų Sekmadienis Iš Apaštalų darbų Apd 9, 26-31Anomis dienomis Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi, netikėdami jį esant mokinį. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokęs Jėzaus vardu. Taip jis ėmė lankytis pas juos Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis kalbėdavosi bei ginčydavosi ir su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoję, broliai jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Taršą.Tuo tarpu Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.Atliepiamoji Psalmė Ps 66 (67). 2-3. 5. 6 ir 8 (P: 4)P. Tau, Viešpatie, šlovinimo giesmesdidžiojoj sueigoj giedosiu. Tarp pagarbiai tavęs bijančiųjų savo pažadus tau ištesėsiu. *Pasotinti bus visi vargdieniai,šlovins Viešpatį, kurie jo ieško. *Amžiams teatsigauna jų širdys! – P.Visi žemės pakraščiai atsimins ir į Viešpatį gręšis, *puls kniūbsti prieš jį visų tautų žmonės.Jam vieninteliam lenksis žemai visi, kas žemėje miega, *klaupsis prieš jį ir tie, kur žengia į dulkes. – P.Ir aš jam gyvensiu. *Jam tarnaus mano palikuonys;apie Viešpatį pasakos būsimai kartai,skelbs teisius jo darbus dar negimusiai tautai: * „Štai ką Viešpats padarė!“ – P. Iš šventojo apaštalo Jono Pirmojo laiško 1 Jn 3, 18-24Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta.Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka.O štai jo įsakymas: kad tikėtume jo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtume vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievasjame. O kad jis mumyse pasilieka, mes žinome iš Dvasios, kurią jis mums davė.Posmelis prieš Evangeliją Jn 15, 4a. 5bAleliuja. –Pasilikite manyje,tai ir aš jumyse pasiliksiu, – sako Viešpats. -Kas pasilieka manyje,tas duoda daug vaisių. –Aleliuja.Evangeliją pagal Joną  Jn 15, 1-8Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.“ Sekmadienio mintys Pasilikti žodyje ir duoti vaisių Evangelija pagal Joną prasideda: „Pradžioje buvo Žodis… Visa per jį atsirado“, o kiek toliau: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.“ Dabar jis (kūnu tapęs Žodis) mums sako: „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.“ Jėzus – Žodis, kuris kalba save. Per jį visa yra sukurta, atgaivinta, pasakyta, išgelbėta. Jėzus – ne kokia nors žinia, o pats gyvenimas. Dėka jo mes gyvename ir tampame švarūs. Negalime jo perduoti kitiems lyg formulės ar apibrėžimo, o tik supažindinti – kaip Andriejus savo brolį Petrą, nes kiekvienas turi išgirsti, pamatyti ir priimti pats.Jei reikėtų sutraukti šią evangelijos ištrauką, užtektų parašyti du žodžius: „vaisius“ ir „pasilikti“. Jie kartojasi, varijuoja, skamba daugybę kartų. Pasilieka tas, kuris ne vien svečiuojasi, bet įsikuria kaip namuose ir dalijasi visu savo gyvenimu su kitais.Norime pasilikti Tavyje, Viešpatie, su visomis mūsų ligomis ir baimėmis, mūsų nesugebėjimu mylėti, šiurkštumu ir įsižeidimais. Tu apvalai visa, ką Tau atnešame. O visa, ką sau pasiliekame, sugenda, nuvysta ir tampa negyvomis šakelėmis, kurias belieka sudeginti. Atsinešame ir didelį troškimą duoti vaisių. Jie bręsta ant šakelių dėl vynmedžio šaknų ir jo syvų. Argi pats didžiausias vynmedžio troškimas — ne gaivinti šakeles, kad jos būtų vaisingos?!Prieš pat suėmimą ir mirtį Jėzus sakė: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį.“ O štai jis drąsina mokinius: „Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių.“ Tėvas pašlovintas Jėzaus meile, nuvedusią jį iki mirties ant kryžiaus,

3 Velykų sekmadienis

Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas.

2 Velykų Sekmadienis

Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.