Įprasminti Šventojo Juozapo metai – šeimų švente ir vilties ženklu

Šv. Juozapo ir Šeimos metams paminėti Lukšiuose surengta iškili šventė – Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už šeimas, šventoriuje iškilo Šventosios Šeimos skulptūra. Saulėtas rugsėjo 26 d. oras leido po Mišių gausiai susirinkus klebonijos kiemelyje pasidžiaugti bendryste.
Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
 
2021 metus popiežius Pranciškus yra paskelbęs Šv. Juozapo ir Šeimos metais – „Šeima – Amoris Laetitia“ (Šeima – meilės džiaugsmas). Šio šventojo vardu pavadinta ir Lukšių bažnyčia. Pirmąją bažnyčią Lukšiuose 1735 m. pastatė Veliuonos seniūnas Adomas Tadas Chodkevičius.
Ji buvo medinė, ant mūrinių pamatų, kryžminio plano, su dviem koplyčiom. Varpinėje kabojo trys varpai. Vienas iš jų, išlietas J. A. Belmano Karaliaučiuje 1786 m., išlikęs iki šių dienų. 1800 m. Šv.Juozapo titulu buvo konsekruota Vygrių vyskupo Pranciškaus Mykolo Karpavičiaus.
„XIX a. vidyryje Lukšių bažnyčios būklė jau buvo kritiška. Zyplių dvarininkas Jonas Bartkovskis mirdamas naujai bažnyčiai pastatyti paliko 10 tūkstančių auksinių. 1860 m. pagal Kalvarijos apskrities architekto Leopoldo Salkovskio projektą pradėta statyti nauja mūrinė neogotikinė bažnyčia. 
 
Statybą prižiūrėjo architektas J.F.A. Bojanovskis. Dėl 1863 m. sukilimo statybos darbai sustojo ir buvo atnaujinti tik 1870 m. Baigtos mūryti sienos, uždengtas stogas, pradėti mūryti skliautai. Jie įgriuvo, ir statyba vėl kurį laiką sustojo. Ji buvo baigta tik 1877 m. Tų metų gruodžio 23 d. Lukšių kuratorius Kazimieras Vaišnora naują bažnyčią pašventino Šv. Juozapo titulu, o gruodžio 25 d. pradėtos pamaldos. 1886 m. bažnyčią konsekravo Seinų vyskupas Juozapas Oleka“, – rašoma lukšiečio Vytauto Armonavičiaus sudarytoje knygoje „Lukšių parapija“.
 
Atnaujinti šeimos supratimą
 
Rugsėjo 26 dieną švenčiant Lukšių bažnyčioje Šv. Juozapo ir Šeimos metus liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Šakių dekanato dekanas kan. Donatas Jasulaitis, Paluobių parapijos klebonas kun. Andrius Vaitkūnas bei Lukšių parapijos klebonas Eugenijus Naujalis, kuris pasidžiaugė, kad nuo rugsėjo 1 d. kasdien bažnyčioje aukojamose Mišiose dalyvavo šeimos ir kalbėjo Šv. Juozapo litaniją.
 
Homilijoje vyskupas R. Norvila kvietė prisiminti Šventąją Šeimą – Mariją, Juozapą ir kūdikėlį Jėzų. Anot ganytojo, Marija su Juozapu taip pat susidūrė su nemažai sunkumų besirūpindami Jėzumi.
 
„Kiekvienai šeimai, panašiai kaip Šventajai, iškyla sunkumų, išbandymų. Bet žvelgdami į Šventąją Šeimą matome, kad ne nusigąsti, ne nusiminti tų išbandymų akivaizdoje reikia, bet stengtis juos įveikti. Ir Viešpats mums padeda“, – kalbėjo vyskupas.
 
Anot jo, popiežius Pranciškus apaštališkame paraginime „Amoris Laetitia“ kviečia atnaujinti šeimos supratimą – mūsų protuose, širdyse, kasdieniniame gyvenime.
 
„Meilės dėka suręsti šeimos pamatai padeda išgyventi didesnius ar mažesnius gyvenimo sunkumus, palaiko ir stiprina visus šeimos narius. Kiekvieno jos nario geranoriškas indėlis tampa visų šeimos narių bendru gėriu“, – kalbėjo vyskupas ir ragino dažniau džiaugtis vaikų, sutuoktinio pasiekimais ir atsisakyti pavydo šeimoje, nesididžiuoti prieš kitus šeimos narius.
 
Mišių liturgiją sutaurino atnašų – vaisių, sūrio, duonos, gėlių ostijos ir vyno, nešimas.
 
„Viešpatie Jėzau Kristau, švęsdami Šv. Juozapo ir Šeimos metų „Šeima– Amoris Laetitia“ šventę, su dėkingumu artėjame prie Tavo altoriaus ir atnešame kuklias savo dovanas. Trokštame atiduoti Tau save pačius, mūsų vaikų širdis, mūsų šeimas, mūsų kasdienybę, rūpesčius ir džiaugsmus“, – nešant atnašas sakė parapijietė Sonata Kurienė.   
 
Marijampolės kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinio choro (vad. Mindaugas Radzevičius) giedamos giesmės dar aukščiau pakylėjo visų dvasią.
Šventosios Šeimos skulptūra
 
Po Mišių bažnyčios Lukšių Šv. Juozapo šventoriuje J.E. vyskupas R. Norvila pašventino Šventosios Šeimos skulptūrą. Tai parapijos klebono E. Naujalio ir buvusio ilgamečio Lukšių seniūno, skulptoriaus Vido Cikanos iniciatyva bažnyčios šventoriuje iškilo šis tikėjimo ir vilties ženklas. „Skulptūroje Juozapas rankoje turi leliją – tyrumo simbolį. O kartu Juozapo, Marijos ir Jėzaus bendrystė tarsi prakalbina kiekvieną čia esantį ir primena, kad šeima – tai yra viena, kad ta bendrystė neša džiaugsmą, gėrį, augina. Kad toje bendrystėje galima atsiremti vienas į kitą. Tegul ši skulptūra jums tai primena ir būna viltingu ženklu“, – šventindamas skulptūrą kalbėjo vyskupas.
 
Šv. Juozapas buvo paprastas dailidė, tačiau jo didybė yra tai, kad jis su tėviška meile rūpinosi Jėzumi. Kaip pavyko šventojo Juozapo asmenybę perkelti į skulptūrą, mintimis pasidalino ir jos autorius V. Cikana.
 
„Ir lengva, ir sunku buvo. Mano močiutė vardu Marija, tėtis – Juozapas. Turiu prisipažinti, kad ir šią skulptūrą stačiau paskutinę minutę, kai vyko Mišios bažnyčioje. Dėkoju visiems seniūnijos vyrams, kurie padėjo pastatyti, kalviui Mindaugui Lažauninkui, kuris nukalė leliją. Ačiū, kad priėmėt mano darbą. Klebonas paprašė Juozapo, o aš dariau visą Šventąją Šeimą. Tik noriu dar pridurti, kad šią skulptūrą dovanoju parapijai“, – kalbėjo V. Cikana.
 
Toliau bendrystės šventė tęsėsi klebonijos kiemelyje, kur gausiai susirinkę parapijos žmonės klausėsi kraštiečio, Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto Raimondo Baranausko, Zyplių dvaro kapelos (Vad. Remigijus Poderis) ir viešnios iš Šeštokų (Lazdijų raj.) Gretos Labenskaitės koncerto. Visą šventę apjungė agapė saulėtame kiemelyje. Lukšių parapijos klebonas E. Naujalis dėkojo visiems, kas talkomis, aukomis ar geru, palaikančiu žodžiu prisidėjo prie šventės organizavimo.
Lukšių parapijos istorijos vingiais
 
XIX a. antroje pusėje Lukšiuose kunigavo tautosakos rinkėjas, lietuviškos spaudos platintojas Simonas Skinkys, o XX a. pr. – poetas ir tautosakos rinkėjas Juozapas Skinkys.
 
Nepriklausomos Lietuvos metais bažnyčioje klebonavo V. Merkevičius, vikaru buvo visuomenininkas P. Grablikas. 1940 m. Lukšių parapija turėjo 3750 katalikų.
 
Po karo nepalankiomis okupacinėmis sąlygomis dirbo kunigai B. Ligeika, suimtas ir ištremtas, J. Babilius, P. Sitka, J. Kavaliauskas, J. Grigaitis, J. Gumauskas, K. Montvila, A. Akevičius, palaidotas bažnyčios šventoriuje.
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

1985 m. dirbti pradėjo kunigas poetas Lionginas Kunevičius, pogrindyje ruošęs „Aušros“ leidinį. Jis pasirūpino ir bažnyčios remontu, šventorių papuošė paminklu Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui.

Nuo 1990 m. klebonu buvo Gvidonas Pušinaitis, be pastoracinio darbo rūpinęsis labdara, palaikęs ryšius su mokyklomis, dalyvavęs įvairiuose renginiuose. Jo rūpesčiu 2000 m. pastatyta nauja klebonija. Statybas aukomis parėmė parapijos žmonės, Kanados lietuviai bei Anglijoje gyvenęs Juozas Domeika.
10 pastarųjų metų Lukšių ir trejus metus Sutkų parapijų klebonu buvo kun. Vytautas Juozas Insoda.
 
Šiuo metu klebono pareigas eina Eugenijus Naujalis. Bažnyčios chorui vadovauja vargonininkė Gražina Štrimaitienė.

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.