Lukšių Šv. Juozapo parapija

Šventė su Vyskupu
Sutvirtinimo Sakramentas

Lina POŠKEVIČIŪTĖ, LUKŠIAI
Straipsnis iš „XXI Amžius” 2024 m. birželio 28 d. Nr. 23-24
Lietuvos vietose bažnyčiose vyskupai teikia Sutvirtinimo sakramentą. Birželio 15-osios vidurdienį ir Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą jį suteikė 21 jaunuoliui. Sv. Mišių pradžioje jis pakvietė visus melstis už sutvirtinamuosius, kad juos visą gyvenimą lydėtų gilus, tvirtas ir sąmoningas tikėjimas.

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramento priėmimui vyko visus metus. Sutvirtinamieji dalyvavo šv. Mišiose, parapijos adaiduose, lankė užsiėmimus. Juos ruošė Lukšių parapijos klebonas kun. Eugenijus Naujalis. Sutvirtinimo sakramento šventės iškilmingas šv. Mišias aukojo ir homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupas R. Norvilą, prie altoriaus kartu meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Kaimelio Sv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Zenonas Stepanauskas.
Homilijoje vysk. R. Norvilą priminė, kad Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

„Šventoji Dvasia tai svarbiausia dovana. Ji perkeičia žmones, daro juos panašius į Jėzų. Padeda mums ir išbandymuose, sunkumuose. Mums reikia prašyti Jos dovanų. Atverkime savo širdis ir kvieskime Šventąją Dvasią prašydami – Ateik, Šventoji Dvasia…“, – kvietė vyskupas, ragindamas naudotis Šventosios Dvasios dovanomis, teikiamomis per Sutvirtinimą. Ganytojas drąsino parapijiečius neužsiskleisti ne tik nuo kitų žmonių, bet ir nuo Dievo, siekti artimesnės bendrystės su Viešpačiu.

Po homilijos vysk. R.Norvila priminė Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigas ir padrąsino sutvirtinamuosius ir suteikė jiems Sutvirtinimo sakramentą. Šventosios Dvasios priėmimas iš vyskupo rankų parodo glaudesnį sutvirtintųjų ryšį su Bažnyčia ir gautą įsakymą liudyti žmonėms Kristų.

Atnašų liturgijoje jau tradiciškai Lukšiuose buvo nešama duona, prie Dievo stalo padėtos gėlės, vaisiai, galiausiai Mišių vynas ir duona — kasdienė mūsų auka — įdėta į kunigo delnus virs tyrąja auka, ateinančia į mūsų sielas ir širdis.

Po šv. Mišių vysk. R. Norvilą ir Lukšių klebonas kun. E. Naujalis įteikė pažymėjimus priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą.
Klebonas kun. E.Naujalis dėkojo vyskupui, Mišiose dalyvavusiems kunigams, Sutvirtinimo sakramentą priėmusiems vaikams bei jų tėveliams bei visiems parapijiečiams, kurie nuoširdžiai jaunimu džiaugėsi ir juos drąsino, užtarė malda ir kilniu savo pavyzdžiu lydėjo. „Per metus mes su vaikais labai susidraugavome. Šioje bažnytėlėje aš su Kristumi ir toliau jūsų lauksiu ateinant į Mišias, atlaidus. Jūs kiekvienas esate laukiamas. Tikiuosi, kad šiandien ne paskutinį kartą jus matau. Kad ir toliau aktyviai dalyvausite Bažnyčios gyvenime“, — viltingai kalbėjo kun. E. Naujalis.

Jaunuolių tėvų vardu kalbėjosi Jolita Sutkuvienė, pasidžiaugė,
kad šią dieną bažnyčioje jautė daug šviesos, kad ji sklido iš jaunų, tikrumu spindinčių vaikų akių, juos mylinčių tėvų ir nuo kiekvieno šventės dalyvio. „Ši diena -supratimo ir augimo pradžia. Tikėjimo sėklytė pasodinta augs ir tvirtės, skleisis gražiausiais žiedais ir bus prasmė bei atrama gyvenime“, – kalbėjo J. Sutkuvienė dėkodama vyskupui už įteiktą neįkainojamą Dvasios dovaną bei parapijos klebonui kun. E. Naujaliui — už pasėtą vaikų širdyse Dievo žodžio sėklą. „Tikimės, kad šie jauni žmonės, kuriuos Sutvirtinimo sakramentu, vyskupe, šiandien dar glaudžiau sujungėte su Bažnyčia, bus praturtinti ypatinga Šventosios Dvasios jėga. Dievo vardu, klebone Eugenijau, paglostėt vaikų galvas, tapo ryškesnės tikėjimo spalvos. Ant kaklo kryželiai, džiaugsmas akyse, šaltinis tikėjimo mūsų širdyse“, – kalbėjo lukšietė.


Šventę vainikavo bendra nuotrauka ir viltis, kad Šventoji Dvasia dar ne kartą atves jaunimą į bažnyčią.
Šakių rajonas

Lukšių Šv. Juozapo parapija

Gerbiami Lukšių Šv. Juozapo parapijos tinklapio lankytojai. Nuo šiandien 2023 11 08 dienos 21.00 val. iki 2023 11 09 dienos 9.00 val. mūsų tinklapis turi sustoti veikti dėl priežiūros ir tobulinimo darbų. Atsiprašome, ir Jūsų lauksime ketvirtadienį.